تاسیس انجمنها و موسسات  غیردولتی و خیریه ها

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان بهزیستی کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارات کل بهزیستی استانها و دبیرخانه توسعه و نظارت بر موسسات و مراکز غیردولتی
 واحد صدور مجوز  ادارات کل بهزیستی استان ها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12350
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   http://www.behzisti.ir
روند عملیاتی :   نماینده قانونی مؤسسات غیرتجاری غیردولتی باید برای اخذ پروانه تأسیس به ادارات بهزیستی شهرستان محل مؤسسه مراجعه و مدارک خود را طبق مفاد آئین نامه تکمیل کرده و ارائه دهد.
بهزیستی شهرستان ظرف مدت 3 روز اقدامات لازم را برای اخذ استعلام لازم از سایر مراجع انجام می‌دهد و پس از دریافت پاسخ های لازم مدارک را ظرف مدت 7 روز به دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی ارسال می‌کند. پس از آن ظرف مدت 5 روز دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی مدارک متقاضیان را بررسی کرده و مدارک لازم را برای اعلام نظر در خصوص صلاحیت فردی اعضای مؤسسه به حراست استان ارجاع می‌دهد. حراست حداکثر پس از 20 روز از تاریخ استعلام که پس از آن فقط یکبار(به درخواست حراست) و به مدت 10 روز دیگر قابل تمدید خواهد بود ، تایید یا عدم تایید صلاحیت متقاضیان را به دبیرخانه مربوطه اعلام می کند .
در صورت عدم اعلام پاسخ حراست در مهلت مقرر ، دبیرخانه مربوطه پس از اخذ تعهد کتبی از رئیس هیات مدیره مبنی بر ابطال پروانه تاسیس یا جایگزین نمودن اعضا در صورت عدم تایید حراست ، نسبت به صدور پروانه تاسیس اقدام خواهد کرد. بدیهی است در صورتی که حراست سازمان ظرف مهلت مقرر ، پاسخ مثبت یا منفی را اعلام نکند ، کمیسیون ماده 26 ، پاسخ استعلام را مثبت تلقی خواهد کرد.
در صورت تأیید حراست، مسئول دبیرخانه کمیسیون استان، پرونده مربوطه را در کمیسیون ماده26 استانی مطرح و در صورت موافقت اعضای کمیسیون، پروانه تأسیس ظرف مدت 3 روز صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مؤسسات غیردولتی ثبت خواهد شد.
دبیرخانه کمیسیون استان موظف است اقدامات لازم را برای معرفی مؤسسه به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و بانک برای ثبت مؤسسه و افتتاح حساب انجام داده و پس از اخذ شماره ثبتی و فیش واریزی از مؤسسه، پروانه صادر شده را به متقاضی تحویل دهد.
شرایط لازم : - تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره باید فرد و حداقل مرکب از 3 نفر بوده که واجد شرایط ذیل نیز باشند.
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- دارا بودن حداقل 23 سال تمام سن
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از آن برای افراد مذکر
- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور
- عدم سابقه محکومیت قطعی کیفری موثر
- عدم اعتیاد
- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مدیرعامل و عضویت حداقل یک نفر دارای مدرک کارشناسی مرتبط با فعالیت مؤسسه در هیأت مدیره
تبصره: برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی، مدرک تحصیلی دیپلم با هشت سال سابقه کار مرتبط و مدرک کارشناسی غیرمرتبط با چهارسال سابقه کار مرتبط، معادل مدرک کارشناسی مرتبط محسوب خواهد شد.
- عدم ارتباط سببی و نسبی بازرسین موسسه با اعضای هیات مدیره
- دفتر مرکزی مؤسسه غیردولتی باید از حداقل فضا و امکانات اداری مناسب برخوردار باشد :
- حداقل سرمایه اولیه برای مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی مبلغ یک میلیون ریال است.  
مدارک لازم : - تکمیل فرم درخواست پروانه
- سه نسخه اساسنامه
- فرم تکمیل شده مشخصات فردی توسط اعضای موسسه
- تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه
- تصویر برابر اصل شده کارت ملی
- اصل گواهی عدم اعتیاد
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
- سه قطعه عکس پرسنلی
- گواهی تایید نام موسسه از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
- معرفی مکان موسسه به سازمان بهزیستی
- صورتجلسه مجمع عمومی هیات امنا و هیات مدیره
- تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی
- ارائه فیش واریزی حداقل مبلغ سرمایه اولیه
- تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات عمومی مندرج در آئین نامه  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : - تایید اطلاعات هویتی
- تایید سند مالکیت
- اساسنامه
- وضعیت نظام وظیفه
- تایید مدارک ثبتی
- گزارش کارشناسی نیروی انتظامی ج.ا.ا
- گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک
- گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- گزارش کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
مجوزهای پیش نیاز : ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز : - کارکنان دولت در صورت ارائه آخرین حکم کارگزینی خود از ارائه گواهی های عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه کیفری معاف خواهند بود.
- در خصوص عدم نیاز به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و گواهی عدم اعتیاد برای افراد سرشناس و معتمدین محلی و موارد مشابه که در امور خیریه شرکت داشته و نزد مردم و خیرین استان از اعتبار ویژه برخوردارند، کمیسیون ماده26 استان، تصمیم گیری مینماید.
- اشخاص حقیقي دارای پروانه معتبر از سازمان ( اعم از پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی) در صورت عضویت در موسسات غیردولتی از ارائه گواهی های مربوط به عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه کیفری معاف می باشند.  
مدت زمان صدور مجوز : 60 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز :  ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  
 عنوان قانون/مصوبه  شماره ماده، بند یا تبصره  تاریخ قانون/مصوبه  شماره قانون/مصوبه
 آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ماده 2/تعاریف  1395/08/24  822
 آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ماده 1/بند 13ماده26  1395/08/24  822
  آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  پیوست 1-2  1395/08/24  822
 آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  پیوست 2-2  1395/08/24  822
  آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  پیوست 7-2  1395/08/24  822
 آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  پیوست 8-21395/08/24    822

تاسیس خانه سلامت دختران و زنان

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان بهزیستی کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز  ادارات کل بهزیستی استان ها
 واحد صدور مجوز  ادارات کل بهزیستی استان ها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12351
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://centers.behzisti.net
روند عملیاتی :  متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس مراکز غیردولتی که موافقت اصولی خود را دریافت نموده اند ، برای دریافت پروانه فعالیت باید به ادارات بهزیستی شهرستان محل مرکز مراجعه و مدارک خود را طبق مفاد آئین نامه داخلی تکمیل و ارائه کنند. بهزیستی شهرستان ، اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه های مربوط به مکان، بهداشت و فنی و مهندسی مرکز را انجام می‌دهد و پس از اخذ پاسخ‌های لازم، مدارک را به دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی ارسال می‌کند.
دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی مدارک متقاضیان را بررسی می‌کند و اقدامات لازم برای معرفی متقاضیان به معاونت تخصصی مربوطه را انجام می‌دهد. معاونت تخصصی ،پاسخ استعلام را به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال می‌کند تا در صورت موافقت، پرونده مربوطه در نوبت طرح در کمیسیون ماده26 استان قرار گیرد. پس از طرح پرونده در کمیسیون مربوطه و موافقت اعضای کمیسیون، پروانه فعالیت صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مراکز غیردولتی ثبت می‌شود.  
شرایط لازم : - دارا بودن موافقت اصولی
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای افراد ذکور
- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور
- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی در رشته های مددکاری اجتماعی ، کلیه گرایش های روان شناسی بجز روانشناسی کودکان استثنایی ، مشاوره و راهنمایی ، علوم اجتماعی شاخه خدمات اجتماعی (دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در اولویت قرار دارند)
- صاحب امتیاز باید مونث ، دارای حداقل 30 سال سن و متاهل باشد
- داشتن 2 سال تجربه کاری موفق در حوزه آسیب های اجتماعی ترجیحا در خصوص زنان و دختران
- تاییدیه گزینش سازمان
- داشتن سلامت جسم و روان  
مدارک لازم : - عکس پرسنلی
- تصویر گواهی آموزشی
- تکمیل فرم درخواست پروانه
- موافقت اصولی
- تائیدیه های فنی ساختمان
- تایید کتبی وزارت بهداشت
- ارائه آرم، مهر و سربرگ
- تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات
- فیش واریزی تعرفه
- گواهی سلامت روان  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : - تایید سند مالکیت
- گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک
- گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- گزارش کارشناسی وزارت راه و شهرسازی  
مجوزهای پیش نیاز : موافقت اصولی  
ضوابط خاص صدور مجوز : - فرایند صدور پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی می بایست بطور همزمان صورت پذیرد.
- نصب تابلو برای مراکز خانه امن و خانه سلامت شبانه روزی ممنوع می باشد  
مدت زمان صدور مجوز : 25 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز : تعرفه صدور بر اساس مصوبه هیات وزیران سال 1380  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
عنوان هزینه مبلغ
 تعرفه صدور  400/00 ریال

نمونه مجوز صادر شده :  

تاسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان بهزیستی کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارات کل بهزیستی استان ها
 واحد صدور مجوز  ادارات کل بهزیستی استان ها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12352
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://centers.behzisti.net
روند عملیاتی :  متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس مراکز غیردولتی که موافقت اصولی خود را دریافت نموده اند ، برای دریافت پروانه فعالیت باید به ادارات بهزیستی شهرستان محل مرکز مراجعه و مدارک خود را طبق مفاد آئین نامه داخلی تکمیل و ارائه کنند. بهزیستی شهرستان ، اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه های مربوط به مکان، بهداشت و فنی و مهندسی مرکز را انجام می‌دهد و پس از اخذ پاسخ‌های لازم، مدارک را به دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی ارسال می‌کند.
دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی مدارک متقاضیان را بررسی می‌کند و اقدامات لازم برای معرفی متقاضیان به معاونت تخصصی مربوطه را انجام می‌دهد. معاونت تخصصی ،پاسخ استعلام را به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال می‌کند تا در صورت موافقت، پرونده مربوطه در نوبت طرح در کمیسیون ماده26 استان قرار گیرد. پس از طرح پرونده در کمیسیون مربوطه و موافقت اعضای کمیسیون، پروانه فعالیت صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مراکز غیردولتی ثبت می‌شود.  
شرایط لازم : - دارا بودن موافقت اصولی
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- دارا بودن حداقل 25 سال سن تمام
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای افراد ذکور
- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور
- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های مددکاری اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، علوم اجتماعی با گرایش خدمات اجتماعی
- داشتن سلامت جسم و روان  
مدارک لازم : - عکس پرسنلی
- تصویر گواهی آموزشی
- تکمیل فرم درخواست پروانه
- موافقت اصولی
- تائیدیه های فنی ساختمان
- تایید کتبی وزارت بهداشت
- ارائه آرم، مهر و سربرگ
- تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات
- فیش واریزی تعرفه
- گواهی سلامت جسم
- گواهی سلامت روان  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : - تایید سند مالکیت
- گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک
- گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- گزارش کارشناسی وزارت راه و شهرسازی  
مجوزهای پیش نیاز : موافقت اصولی  
ضوابط خاص صدور مجوز : فرایند صدور پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی می بایست بطور همزمان صورت پذیرد  
مدت زمان صدور مجوز : 25 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز :  تعرفه صدور بر اساس مصوبه هیات وزیران سال 1380
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :                
عنوان هزینه مبلغ
 تعرفه صدور  400/00 ریال
نمونه مجوز صادر شده :  

تاسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان بهزیستی کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارات کل بهزیستی استان ها
 واحد صدور مجوز  ادارات کل بهزیستی استان ها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12354
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://centers.behzisti.net
روند عملیاتی :  متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس مراکز غیردولتی که موافقت اصولی خود را دریافت نموده اند ، برای دریافت پروانه فعالیت باید به ادارات بهزیستی شهرستان محل مرکز مراجعه و مدارک خود را طبق مفاد آئین نامه داخلی تکمیل و ارائه کنند. بهزیستی شهرستان ، اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه های مربوط به مکان، بهداشت و فنی و مهندسی مرکز را انجام می‌دهد و پس از اخذ پاسخ‌های لازم، مدارک را به دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی ارسال می‌کند.
دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی مدارک متقاضیان را بررسی می‌کند و اقدامات لازم برای معرفی متقاضیان به معاونت تخصصی مربوطه را انجام می‌دهد. معاونت تخصصی ،پاسخ استعلام را به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال می‌کند تا در صورت موافقت، پرونده مربوطه در نوبت طرح در کمیسیون ماده26 استان قرار گیرد. پس از طرح پرونده در کمیسیون مربوطه و موافقت اعضای کمیسیون، پروانه فعالیت صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مراکز غیردولتی ثبت می‌شود.  
شرایط لازم : - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- دارا بودن موافقت اصولی
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای افراد ذکور
- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور
- دارا بودن حداقل 25 سال سن و حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های علوم پزشکی ، پیراپزشکی ، توانبخشی ، مددکاری ، علوم اجتماعی ، علوم تربیتی ، مدیریت ، روانشناسی ، مشاوره و سایر رشته های وابسته به علوم بهزیستی جهت ایجاد مجتمع شهری و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم جهت ایجاد مجتمع روستایی و پذیرش در مصاحبه تخصصی
- دارابودن حداقل 25 سال سن و مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های مرتبط با ماموریت های سازمان برای تاسیس مرکز مثبت زندگی  
مدارک لازم : - عکس پرسنلی
- تصویر گواهی آموزشی
- تکمیل فرم درخواست پروانه
- موافقت اصولی
- تائیدیه های فنی ساختمان
- تایید کتبی وزارت بهداشت
- ارائه آرم، مهر و سربرگ
- تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات
- فیش واریزی تعرفه  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : - تایید سند مالکیت
- گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک
- گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- گزارش کارشناسی وزارت راه و شهرسازی  
مجوزهای پیش نیاز : موافقت اصولی  
ضوابط خاص صدور مجوز : فرایند صدور پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی می بایست بطور همزمان صورت پذیرد  
مدت زمان صدور مجوز : 25 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز : تعرفه صدور بر اساس مصوبه هیات وزیران سال 1380    
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
عنوان هزینه مبلغ
مجتمع شهری  300/00 ریال
 مجتمع روستایی  150/000 ریال
نمونه مجوز صادر شده :  

تاسیس مراکز توان بخشی معلولین

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان بهزیستی کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارات کل بهزیستی استان ها
 واحد صدور مجوز  ادارات کل بهزیستی استان ها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12359
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://centers.behzisti.net
روند عملیاتی :  متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس مراکز غیردولتی که موافقت اصولی خود را دریافت نموده اند ، برای دریافت پروانه فعالیت باید به ادارات بهزیستی شهرستان محل مرکز مراجعه و مدارک خود را طبق مفاد آئین نامه داخلی تکمیل و ارائه کنند. بهزیستی شهرستان ، اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه های مربوط به مکان، بهداشت و فنی و مهندسی مرکز را انجام می‌دهد و پس از اخذ پاسخ‌های لازم، مدارک را به دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی ارسال می‌کند.
دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی مدارک متقاضیان را بررسی می‌کند و اقدامات لازم برای معرفی متقاضیان به معاونت تخصصی مربوطه را انجام می‌دهد. معاونت تخصصی ،پاسخ استعلام را به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال می‌کند تا در صورت موافقت، پرونده مربوطه در نوبت طرح در کمیسیون ماده26 استان قرار گیرد. پس از طرح پرونده در کمیسیون مربوطه و موافقت اعضای کمیسیون، پروانه فعالیت صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مراکز غیردولتی ثبت می‌شود.  
شرایط لازم : - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای افراد ذکور
- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور
- دارا بودن موافقت اصولی
- دارا بودن حداقل 25 سال سن و 2 سال سابقه کار مرتبط و دارابودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های مرتبط با علوم توانبخشی ، پیراپزشکی (پرستاری ، بهداشت عمومی ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) ، علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی ، مددکاری) ، روانشناسی ، علوم تربیتی(با گرایش کودکان استثنایی ، مشاوره) یا کارشناسی ارشد در رشته مدیریت توانبخشی یا دکترای پزشکی عمومی برای تاسیس مرکز مراقبت در منزل / دارابودن تحصیلات کارشناسی ، کارشناسی ارشد و یا دکتری در رشته های مرتبط با امور توانبخشی (روانشناس ، فیزیوتراپ،کاردرمان ، گفتاردرمان ،پرستار ، مددکار اجتماعی ، علوم تربیتی ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، بینایی سنجی ، ارتوپدی فنی، شنوایی شناسی ، مدیریت توانبخشی ، مشاوره توانبخشی و پزشک ) برای تاسیس مرکز شبانه روزی معلولان ذهنی و مرکز ارائه خدمات توانبخشی معلولان ذهنی در منزل /دارابودن مدرک دکتری ، کارشناسی ارشد یا کارشناسی در یکی از رشته های پزشکی ، فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، ارتوپدی فنی ، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی ، گفتاردرمانی ، پرستاری ، مدیریت توانبخشی ، بهداشت عمومی و سایر رشته های مرتبط با توانبخشی برای تاسیس مرکز شبانه روزی جسمی حرکتی بالای 14 سال/ دارابودن مدرک تحصیلی دکتری پزشکی یا کارشناسی ارشد با معدل بالای 15 در رشته های بینایی سنجی ، کاردرمانی ، مشاوره ، مدیریت توانبخشی ، روان شناسی ، مشاوره و علوم تربیتی با گرایش کودکان استثنایی و داشتن 2 سال سابقه کار مرتبط با توانخواهان کم بینا و نابینا برای تاسیس مرکز توانبخشی کم بینا و نابینا ، /دارابودن حداقل مدرک تحصیلی پزشکی و یا کارشناسی ارشد در رشته های فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، ارتوپدی ، مشاوره ، مدیریت توانبخشی با معدل بالاتر از 15 در دو مقطع تحصیلی متوالی و داشتن 2 سال سابقه کار مرتبط با توانخواهان جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی برای تاسیس مرکز روزانه ضایعه نخاعی/ دارابودن حداقل مدرک تحصیلی پزشکی عمومی و یا کارشناسی ارشد در رشته های کاردرمانی ، گفتاردرمانی ، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی ،علوم تربیتی با گرایش کودکان استثنایی ، مدیریت و مشاوره توانبخشی با معدل حداقل 15 در دو مقطع تحصیلی متوالی و داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط با توانخواهان ذهنی برای تاسیس مرکز روزانه ذهنی /دارابودن حداقل مدرک تحصیلی دندانپزشکی و یا پزشکی ، کارشناسی ارشد در رشته های گفتاردرمانی ، کاردرمانی ، فیزیوتراپی ، مشاوره و مدیریت توانبخشی و داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با توانخواهان برای تاسیس مرکز توانبخشی اختلالات دهانی ، بلع و تغذیه / دارابودن حداقل مدرک تحصیلی پزشکی و یا کارشناسی ارشد در رشته های فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، ارتوپدی فنی ، مشاوره و مدیریت توانبخشی با معدل حداقل 15 در دو مقطع تحصیلی متوالی و داشتن حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط با توانخواهان جسمی حرکتی برای تاسیس مرکز روزانه جسمی حرکتی / دارابودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته های شنوایی سنجی یا گفتاردرمانی با معدل بالای 15 و داشتن حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط با کودکان مبتلا به اختلالات شنوایی برای تاسیس مرکز اختلالات شنوایی / دارابودن حداقل مدرک تحصیلی روانپزشکی ، پزشکی عمومی و یا کارشناسی ارشد در رشته های روانشناسی ، روان پرستاری ، کاردرمانی ، گفتاردرمانی ،مدیریت و مشاوره توانبخشی با معدل بالای 15 و داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با توانخواهان برای تاسیس مرکز روزانه اتیسم/دارابودن حداقل مدرک تحصیلی پزشکی عمومی و یا کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های کاردرمانی ، گفتاردرمانی ، شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ، فیزیوتراپی ،ارتوپدی فنی ،روانشناسی ،مددکاری اجتماعی ،مدیریت و مشاوره توانبخشی با معدل بالای 15 و داشتن حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط با توانخواهان دارای معلولیت برای تاسیس مرکز چند معلولیتی/دارابودن حداقل مدرک تحصیلی دکترای پزشکی (عمومی یا تخصصی)و یا کارشناسی در رشته های کاردرمانی ، گفتاردرمانی ، پرستاری ، فیزیوتراپی ،مددکاری اجتماعی ،روانشناسی ، بهداشت ، مدیریت توانبخشی ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و ارتوپدی فنی برای تاسیس مرکز خدمت در منزل جسمی حرکتی / دارابودن تحصیلات کارشناسی و بالاتر در رشته های مرتبط با توانبخشی ( روانشناسی ، فیزیوتراپی ،کاردرمانی ،گفتاردرمانی ،پرستاری ،مددکاری اجتماعی ،علوم تربیتی ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،بینایی سنجی ،ارتوپدی فنی ،شنوایی شناسی و مدیریت توانبخشی و پزشکی )برای تاسیس خانه کوچک معلولان ذهنی خفیف/دارابودن مدرک تحصیلی روانپزشکی ،پزشکی عمومی ، کارشناسی و بالاتر در رشته های روانشناسی ، توانبخشی مددکاری و پرستاری و برخورداری از سلامت کامل روان به تایید پزشک معتمد سازمان برای تاسیس مرکز اتیسم شبانه روزی  
مدارک لازم : - عکس پرسنلی
- تصویر گواهی آموزشی
- تکمیل فرم درخواست پروانه
- موافقت اصولی
- تائیدیه های فنی ساختمان
- تایید کتبی وزارت بهداشت
- ارائه آرم، مهر و سربرگ
- تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات
- فیش واریزی تعرفه
- گواهی سلامت روان  
نمونه فرمهای لازم :  نمونه فرم نمونه فرم
استعلامهای بین دستگاهی : - تایید سند مالکیت
- گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک
- گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- گزارش کارشناسی وزارت راه و شهرسازی  
مجوزهای پیش نیاز : موافقت اصولی  
ضوابط خاص صدور مجوز : - فرایند صدور پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی می بایست بطور همزمان صورت پذیرد.
- بعد از تایید صلاحیت همه جانبه متقاضی توسط کمیته نظارت تخصصی استان ، باید صلاحیت تجربی و علمی متقاضی ، توسط دفتر تخصصی مربوطه در ستاد سازمان برای تاسیس مراکز روزانه توانبخشی و شبانه روزی اتیسم تایید گردد.
- رعایت شرط معدل و رشته های تحصیلی مذکوردرخصوص مقطع کارشناسی متقاضی نیز برای تاسیس مراکز روزانه الزامی است..
- در مناطق محروم از نیروی انسانی با پیشنهاد استان و تایید دفتر تخصصی مربوطه ، امکان تاسیس مرکز چند معلولیتی با مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مذکور برای امکانپذیر است  
مدت زمان صدور مجوز : 25 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز : تعرفه صدور بر اساس مصوبه هیات وزیران سال 1380
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :
عنوان هزینه مبلغ
تعرفه صدور 400/000 ریال

نمونه مجوز صادر شده :  

تاسیس مراکز توان بخشی و درمان بیماران مزمن روحی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان بهزیستی کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارات کل بهزیستی استان ها
 واحد صدور مجوز  ادارات کل بهزیستی استان ها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12357
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://centers.behzisti.net
روند عملیاتی :  متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس مراکز غیردولتی که موافقت اصولی خود را دریافت نموده اند ، برای دریافت پروانه فعالیت باید به ادارات بهزیستی شهرستان محل مرکز مراجعه و مدارک خود را طبق مفاد آئین نامه داخلی تکمیل و ارائه کنند. بهزیستی شهرستان ، اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه های مربوط به مکان، بهداشت و فنی و مهندسی مرکز را انجام می‌دهد و پس از اخذ پاسخ‌های لازم، مدارک را به دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی ارسال می‌کند.
دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی مدارک متقاضیان را بررسی می‌کند و اقدامات لازم برای معرفی متقاضیان به معاونت تخصصی مربوطه را انجام می‌دهد. معاونت تخصصی ،پاسخ استعلام را به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال می‌کند تا در صورت موافقت، پرونده مربوطه در نوبت طرح در کمیسیون ماده26 استان قرار گیرد. پس از طرح پرونده در کمیسیون مربوطه و موافقت اعضای کمیسیون، پروانه فعالیت صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مراکز غیردولتی ثبت می‌شود.  
شرایط لازم : - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای افراد ذکور
- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور
- دارا بودن شرایط سنی مندرج در دستورالعمل تخصصی
- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مرتبط با علوم توانبخشی ،پیراپزشکی (پرستاری ،بهداشت عمومی ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی ، مددکاری) روانشناسی ، علوم تربیتی ( گرایش کودکان استثنایی و مشاوره) و کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت توانبخشی و دکترای پزشکی عمومی برای تاسیس مرکز مراقبت در منزل بیماران روانی مزمن / دارابودن مدرک تحصیلی روانپزشکی ، پزشکی عمومی ، کارشناسی و بالاتر در رشته های روانشناسی ، توانبخشی و پرستاری و برخورداری از سلامت کامل روان برای تاسیس مرکز شبانه روزی روانی مزمن /دارابودن مدرک تحصیلی روانپزشکی ، پزشکی عمومی ، کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های روانشناسی ، روان پرستاری ، کاردرمانی ، مدیریت و مشاوره توانبخشی با معدل حداقل 15 در دومقطع تحصیلی متوالی و داشتن حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط با بیماران روانی مزمن برای تاسیس مرکز روزانه روانی مزمن /دارابودن مدرک تحصیلی روانپزشکی ، پزشکی عمومی ، کارشناسی و بالاتر در رشته های روانشناسی ، پرستاری ، مددکاری و توانبخشی برای تاسیس مرکز خدمت در منزل روانی مزمن  
مدارک لازم : - عکس پرسنلی
- تصویر گواهی آموزشی
- تکمیل فرم درخواست پروانه
- موافقت اصولی
- تائیدیه های فنی ساختمان
- تایید کتبی وزارت بهداشت
- ارائه آرم، مهر و سربرگ
- تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات
- فیش واریزی تعرفه
- گواهی سلامت روان  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : - تایید سند مالکیت
- گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک
- گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- گزارش کارشناسی وزارت راه و شهرسازی  
مجوزهای پیش نیاز : موافقت اصولی  
ضوابط خاص صدور مجوز : - فرایند صدور پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی می بایست بطور همزمان صورت پذیرد.
- تایید نهایی متقاضی برای دریافت مجوز توسط دفتر تخصصی مربوطه در ستاد صورت می پذیرد.
- سکونت در استان محل تقاضا و داشتن 25 سال سن تمام برای تاسیس کلیه مراکز روزانه و شبانه روزی توانبخشی الزامی می باشد  
مدت زمان صدور مجوز : 25 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز : تعرفه صدور بر اساس مصوبه هیات وزیران سال 1380    
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :
عنوان هزینه مبلغ
تعرفه صدور 500/000 ریال
نمونه مجوز صادر شده :  

تاسیس مراکز توان بخشی و نگهداری سالمندان

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان بهزیستی کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارات کل بهزیستی استان ها
 واحد صدور مجوز  ادارات کل بهزیستی استان ها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12358
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://centers.behzisti.net
روند عملیاتی :  متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس مراکز غیردولتی که موافقت اصولی خود را دریافت نموده اند ، برای دریافت پروانه فعالیت باید به ادارات بهزیستی شهرستان محل مرکز مراجعه و مدارک خود را طبق مفاد آئین نامه داخلی تکمیل و ارائه کنند. بهزیستی شهرستان ، اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه های مربوط به مکان، بهداشت و فنی و مهندسی مرکز را انجام می‌دهد و پس از اخذ پاسخ‌های لازم، مدارک را به دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی ارسال می‌کند.
دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی مدارک متقاضیان را بررسی می‌کند و اقدامات لازم برای معرفی متقاضیان به معاونت تخصصی مربوطه را انجام می‌دهد. معاونت تخصصی ،پاسخ استعلام را به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال می‌کند تا در صورت موافقت، پرونده مربوطه در نوبت طرح در کمیسیون ماده26 استان قرار گیرد. پس از طرح پرونده در کمیسیون مربوطه و موافقت اعضای کمیسیون، پروانه فعالیت صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مراکز غیردولتی ثبت می‌شود.  
شرایط لازم : - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- دارا بودن موافقت اصولی
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای افراد ذکور
- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور
- دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای پزشکی (عمومی یا تخصصی ) ، مدیریت توانبخشی یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته های پرستاری ، فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و دارابودن حداقل 30 سال سن برای تاسیس مجتمع ویژه سالمندان/دارابودن مدرک دکترای پزشکی ، کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی ،کارشناسی رشته های پرستاری ،فیزیوتراپی ،کاردرمانی ، مددکار اجتماعی ،روانشناسی ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، بهداشت ، ارتوپدی فنی و رشته های مرتبط با توانبخشی برای تاسیس مرکز شبانه روزی سالمندان/دارابودن مدرک تحصیلی دکترای پزشکی عمومی ، متخصص طب سالمندی ، مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط با توانبخشی ، روانشناسی ، مشاوره ، مددکاری اجتماعی ، پرستاری با معدل 15 در دو مقطع تحصیلی متوالی و دارابودن 2 سال سابقه کار مرتبط با سالمندان برای تاسیس مرکز روزانه سالمندان/دارابودن مدرک تحصیلی دکترای پزشکی (عمومی یا تخصصی) ، مدرک کارشناسی در رشته های پرستاری ، فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، گفتاردرمانی ، مددکاری اجتماعی ، روانشناسی ، بهداشت ،مدیریت توانبخشی ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و ارتوپدی فنی برای تاسیس مرکز خدمت در منزل  
مدارک لازم : - عکس پرسنلی
- تصویر گواهی آموزشی
- تکمیل فرم درخواست پروانه
- موافقت اصولی
- تائیدیه های فنی ساختمان
- تایید کتبی وزارت بهداشت
- ارائه آرم، مهر و سربرگ
- تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات
- فیش واریزی تعرفه  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : - تایید سند مالکیت
- گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک
- گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- گزارش کارشناسی وزارت راه و شهرسازی  
مجوزهای پیش نیاز : موافقت اصولی  
ضوابط خاص صدور مجوز : - فرایند صدور پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی می بایست بطور همزمان صورت پذیرد.
- سکونت در استان محل تقاضا و داشتن 25 سال سن تمام برای تاسیس کلیه مراکز روزانه و شبانه روزی توانبخشی الزامی می باشد  
مدت زمان صدور مجوز : 25 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز : تعرفه صدور بر اساس مصوبه هیات وزیران سال 1380  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
عنوان هزینه مبلغ
تعرفه صدور 400/000 ریال
نمونه مجوز صادر شده :  

تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان بهزیستی کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارات کل بهزیستی استان ها
 واحد صدور مجوز  ادارات کل بهزیستی استان ها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12356
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://centers.behzisti.net
روند عملیاتی :  متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس مراکز غیردولتی که موافقت اصولی خود را دریافت نموده اند ، برای دریافت پروانه فعالیت باید به ادارات بهزیستی شهرستان محل مرکز مراجعه و مدارک خود را طبق مفاد آئین نامه داخلی تکمیل و ارائه کنند. بهزیستی شهرستان ، اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه های مربوط به مکان، بهداشت و فنی و مهندسی مرکز را انجام می‌دهد و پس از اخذ پاسخ‌های لازم، مدارک را به دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی ارسال می‌کند.
دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی مدارک متقاضیان را بررسی می‌کند و اقدامات لازم برای معرفی متقاضیان به معاونت تخصصی مربوطه را انجام می‌دهد. معاونت تخصصی ،پاسخ استعلام را به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال می‌کند تا در صورت موافقت، پرونده مربوطه در نوبت طرح در کمیسیون ماده26 استان قرار گیرد. پس از طرح پرونده در کمیسیون مربوطه و موافقت اعضای کمیسیون، پروانه فعالیت صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مراکز غیردولتی ثبت می‌شود.  
شرایط لازم : - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- دارا بودن شرایط سنی مندرج در دستورالعمل تخصصی
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای افراد ذکور
- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور
- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های توانبخشی (کاردرمانی ، فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی)روانشناسی (تمام گرایش ها)علوم تربیتی(گرایش کودکان استثنایی و برنامه ریزی آموزشی) مدیریت توانبخشی و مددکاری ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و دکترای پزشکی برای تاسیس مرکز حرفه آموزی بالای 14 سال /دارابودن مدرک تحصیلی دکترای پزشکی ،کارشناسی مرتبط با امور توانبخشی (کاردرمانی ،فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی،شنوایی سنجی ،بینایی سنجی ،ارتوپدی فنی) روانشناسی و علوم تربیتی با داشتن حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط ، کارشناسی ارشد در رشته های فنی مهندسی ، مدیریت ، کارآفرینی با داشتن حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط برای تاسیس کارگاه تولیدی حمایتی تیپ یک /دارابودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته های توانبخشی (کاردرمانی ، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی ،شنوایی سنجی ،بینایی سنجی ،ارتوپدی فنی، مشاوره و راهنمایی ، مدیریت توانبخشی ، کارآفرینی ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ) روانشناسی (کلیه گرایش ها) علوم تربیتی ( گرایش کودکان استثنایی و برنامه ریزی آموزشی) مددکاری مشروط به گذراندن دوره های آموزشی پشتیبانی شغلی برای تاسیس مرکز پشتیبانی شغلی معلولین  
مدارک لازم : - عکس پرسنلی
- تصویر گواهی آموزشی
- تکمیل فرم درخواست پروانه
- موافقت اصولی
- تائیدیه های فنی ساختمان
- تایید کتبی وزارت بهداشت
- ارائه آرم، مهر و سربرگ
- تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات
- فیش واریزی تعرفه  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : - تایید سند مالکیت
- گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک
- گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- گزارش کارشناسی وزارت راه و شهرسازی  
مجوزهای پیش نیاز : موافقت اصولی  
ضوابط خاص صدور مجوز : - فرایند صدور پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی می بایست بطور همزمان صورت پذیرد.
- متقاضیان تاسیس کارگاه تولیدی تیپ یک بایستی طرح کسب و کار اولیه خود را به کمیته توانبخشی حرفه ای و اشتغال ارائه نمایند.
- برای متقاضیان واجد شرایط مرکز حرفه آموزی بالای 14 سال فقط با معرفی بهزیستی استان و تایید دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور پروانه فعالیت صادر خواهد شد.
- در صورت غیرمرتبط بودن مدرک متقاضی ، دارابودن تجربه لازم در امور توانبخشی و توانمند سازی با داشتن حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط و گذراندن دوره های آموزشی پشتیبانی شغلی با تایید ستاد سازمان برای صدور پروانه فعالیت مرکز پشتیبانی شغلی کفایت می کند.
- سکونت در استان محل تقاضا و داشتن 25 سال سن تمام برای تاسیس کلیه مراکز روزانه و شبانه روزی توانبخشی الزامی می باشد.  
مدت زمان صدور مجوز : 25 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز : تعرفه صدور بر اساس مصوبه هیات وزیران سال 1380
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :                
عنوان هزینه مبلغ
تعرفه صدور 400/000 ریال
نمونه مجوز صادر شده :  

تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان بهزیستی کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارات کل بهزیستی استان ها
 واحد صدور مجوز  ادارات کل بهزیستی استان ها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقوقی
کد مجوز 12360
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://centers.behzisti.net
روند عملیاتی :  متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس مراکز غیردولتی که موافقت اصولی خود را دریافت نموده اند ، برای دریافت پروانه فعالیت باید به ادارات بهزیستی شهرستان محل مرکز مراجعه و مدارک خود را طبق مفاد آئین نامه داخلی تکمیل و ارائه کنند. بهزیستی شهرستان ، اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه های مربوط به مکان، بهداشت و فنی و مهندسی مرکز را انجام می‌دهد و پس از اخذ پاسخ‌های لازم، مدارک را به دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی ارسال می‌کند.
دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی مدارک متقاضیان را بررسی می‌کند و اقدامات لازم برای معرفی متقاضیان به معاونت تخصصی مربوطه را انجام می‌دهد. معاونت تخصصی ،پاسخ استعلام را به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال می‌کند تا در صورت موافقت، پرونده مربوطه در نوبت طرح در کمیسیون ماده26 استان قرار گیرد. پس از طرح پرونده در کمیسیون مربوطه و موافقت اعضای کمیسیون، پروانه فعالیت صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مراکز غیردولتی ثبت می‌شود.  
شرایط لازم : - دارا بودن پروانه تاسیس
- دارا بودن موافقت اصولی
- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران توسط اعضای هیئت مدیره
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای افراد ذکور اعضای هیئت مدیره
- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور توسط اعضای هیئت مدیره
- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های آموزشیاری ، روانشناسی ، علوم تربیتی ، علوم اجتماعی ، مطالعات خانواده ، پرستاری ، مشاوره ، مدیریت آموزشی ، مدیریت رفاه و مددکاری اجتماعی توسط یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره برای تاسیس خانه های آماده سازی ، تربیتی ، نوباوگان و کودکان و نوجوانان
- دارابودن حداقل 2 سال سابقه همکاری مثبت با سازمان در بندهای 1 تا 12 و یا دارابودن حداقل 3 سال سابقه فعالیت موثر در زمینه آسیب ها و مسائل اجتماعی و حضور یک نفر دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر در رشته های مددکاری اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم تربیتی ، آسیب های اجتماعی و روانشناسی (کلیه گرایش ها) برای تاسیس مرکز کودک و خانواده  
مدارک لازم : - عکس پرسنلی
- تصویر گواهی آموزشی
- تکمیل فرم درخواست پروانه
- موافقت اصولی
- تائیدیه های فنی ساختمان
- تایید کتبی وزارت بهداشت
- ارائه آرم، مهر و سربرگ
- تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات
- فیش واریزی تعرفه
- تاییدیه کارشناس ناظر سازمان بهزیستی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : - تایید سند مالکیت
- گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک
- گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- گزارش کارشناسی وزارت راه و شهرسازی  
مجوزهای پیش نیاز : موافقت اصولی  
ضوابط خاص صدور مجوز : فرایند صدور پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی می بایست بطور همزمان صورت پذیرد  
مدت زمان صدور مجوز : 25 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز : تعرفه صدور بر اساس مصوبه هیات وزیران سال 1380    
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :
عنوان هزینه مبلغ
تعرفه صدور 400/000 ریال
نمونه مجوز صادر شده :  

تاسیس مهدهای کودک

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان بهزیستی کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارات کل بهزیستی استان ها
 واحد صدور مجوز  ادارات کل بهزیستی استان ها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12363
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://centers.behzisti.net
روند عملیاتی :  متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس مراکز غیردولتی که موافقت اصولی خود را دریافت نموده اند ، برای دریافت پروانه فعالیت باید به ادارات بهزیستی شهرستان محل مرکز مراجعه و مدارک خود را طبق مفاد آئین نامه داخلی تکمیل و ارائه کنند. بهزیستی شهرستان ، اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه های مربوط به مکان، بهداشت و فنی و مهندسی مرکز را انجام می‌دهد و پس از اخذ پاسخ‌های لازم، مدارک را به دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی ارسال می‌کند.
دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی مدارک متقاضیان را بررسی می‌کند و اقدامات لازم برای معرفی متقاضیان به معاونت تخصصی مربوطه را انجام می‌دهد. معاونت تخصصی ،پاسخ استعلام را به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال می‌کند تا در صورت موافقت، پرونده مربوطه در نوبت طرح در کمیسیون ماده26 استان قرار گیرد. پس از طرح پرونده در کمیسیون مربوطه و موافقت اعضای کمیسیون، پروانه فعالیت صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مراکز غیردولتی ثبت می‌شود.  
شرایط لازم : - دارا بودن موافقت اصولی
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای افراد ذکور
- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور
- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در کلیه رشته ها ( مدرک تحصیلی کاردانی برای تاسیس مهد کودک در مناطق روستایی قابل قبول می باشد و در صورت عدم وجود متقاضی دارای مدرک کاردانی ، مدرک تحصیلی دیپلم نیز با تایید کمیته تخصصی استان قابل قبول می باشد)
- تایید حراست سازمان
- تایید گزینش سازمان در خصوص انتخاب اصلح
- داشتن سلامت جسم و روان  
مدارک لازم : - عکس پرسنلی
- تصویر گواهی آموزشی
- تکمیل فرم درخواست پروانه
- موافقت اصولی
- تائیدیه های فنی ساختمان
- تایید کتبی وزارت بهداشت
- ارائه آرم، مهر و سربرگ
- تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات
- فیش واریزی تعرفه
- گواهی سلامت جسم
- گواهی سلامت روان  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : - تایید سند مالکیت
- گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک
- گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- گزارش کارشناسی وزارت راه و شهرسازی  
مجوزهای پیش نیاز : موافقت اصولی  
ضوابط خاص صدور مجوز : - فرایند صدور پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی می بایست بطور همزمان صورت پذیرد.
- مهدهای کودک مناطق روستایی و حاشیه شهرها و سکونت گاه های غیررسمی از ارائه تاییدیه فنی و مهندسی و فیش واریزی تعرفه صدور ، معاف می باشند.
- در صورتیکه صاحب امتیاز مذکر باشد می بایست مسئول فنی مونث معرفی نماید  
مدت زمان صدور مجوز : 25 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز : تعرفه صدور بر اساس مصوبه هیات وزیران سال 1380
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
عنوان هزینه مبلغ
تعرفه صدور 500/000 ریال
نمونه مجوز صادر شده :  

مراکز درمان و بازتوانی معتادین

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان بهزیستی کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارات کل بهزیستی استان ها
 واحد صدور مجوز  ادارات کل بهزیستی استان ها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12225
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://centers.behzisti.net
روند عملیاتی :  متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس مراکز غیردولتی که موافقت اصولی خود را دریافت نموده اند ، برای دریافت پروانه فعالیت باید به ادارات بهزیستی شهرستان محل مرکز مراجعه و مدارک خود را طبق مفاد آئین نامه داخلی تکمیل و ارائه کنند. بهزیستی شهرستان ، اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه های مربوط به مکان، بهداشت و فنی و مهندسی مرکز را انجام می‌دهد و پس از اخذ پاسخ‌های لازم، مدارک را به دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی ارسال می‌کند.
دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی مدارک متقاضیان را بررسی می‌کند و اقدامات لازم برای معرفی متقاضیان به معاونت تخصصی مربوطه را انجام می‌دهد. معاونت تخصصی ،پاسخ استعلام را به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال می‌کند تا در صورت موافقت، پرونده مربوطه در نوبت طرح در کمیسیون ماده26 استان قرار گیرد. پس از طرح پرونده در کمیسیون مربوطه و موافقت اعضای کمیسیون، پروانه فعالیت صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مراکز غیردولتی ثبت می‌شود.  
شرایط لازم : - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای افراد ذکور
- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور
- دارا بودن موافقت اصولی
- دارابودن گواهی پاکی با طول مدت مورد نظر برای هیئت موسس صاحب امتیاز حقوقی
- دارابودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های پزشکی ، روانپزشکی ، مددکاری اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، مشاوره ، روانشناسی ، علوم اجتماعی ، علوم تربیتی ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی توسط متقاضی حقیقی برای تاسیس مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی و عضویت حداقل یک نفر دارای مدرک تحصیلی در رشته های مذکور در این بند در اعضای هیئت مدیره متقاضی حقوقی
- دارابودن 24 سال سن برای کلیه اعضای متقاضی حقوقی و دارابودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته های پیراپزشکی ، روانشناسی ، مشاوره ، مددکاری اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، مطالعات خانواده ، پیشگیری از اعتیاد ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، جامعه شناسی ، پزشکی ، مدارک معادل کارشناسی و بالاتر حوزوی و سپری نمودن دوره نظری و عملی درمان اجتماع مدار در یکی از مراکز مورد تایید سازمان توسط متقاضی حقیقی و عضویت حداقل یک نفر دارای مدرک تحصیلی در رشته های مذکور در این بند در اعضای هیئت مدیره متقاضی حقوقی تاسیس مرکز اقامتی بلند مدت
- دارابودن مدرک کاردانی یا کارشناسی در رشته های پیراپزشکی ، پرستاری ، مامایی ، علوم آزمایشگاهی و غیره ، روانشناسی ، مشاوره ، مددکاری اجتماعی و پزشکی برای تاسیس مرکز کاهش آسیب(گذری ، سرپناه شبانه ، موبایل سنتر) توسط متقاضی حقیقی و عضویت حداقل یک نفر دارای مدرک تحصیلی در رشته های مذکور در این بند در اعضای هیئت مدیره متقاضی حقوقی
- دارابودن مدرک حداقل کارشناسی در رشته های روانشناسی ، مددکاری اجتماعی ، علوم تربیتی ، جامعه شناسی و رشته های مرتبط پیشگیری و درمان اعتیاد برای تاسیس مرکز توانمند سازی و جامعه پذیری توسط متقاضی حقیقی و عضویت حداقل یک نفر دارای مدرک تحصیلی در رشته های مذکور در این بند در اعضای هیئت مدیره متقاضی حقوقی
- دارابودن مدرک پزشکی برای تاسیس مرکز سرپایی وابستگی به مواد مخدر و روان گردان برای متقاضی حقیقی و عضویت حداقل یک نفر دارای مدرک تحصیلی در رشته های مذکور در این بند در اعضای هیئت مدیره متقاضی حقوقی
- دارابودن حداقل تحصیلات کارشناسی در یکی از رشته های پیراپزشکی ، روانشناسی ( کلیه گرایش ها) مشاوره ، مددکاری اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، مطالعات خانواده ، پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، جامعه شناسی و پزشکی یا تخصص در یکی از گرایش های پزشکی ، مدارک معادل کارشناسی و بالاتر علوم حوزوی و سپری نمودن دوره نظری و عملی در یکی از مراکز معین شده توسط سازمان توسط متقاضی حقیقی و عضویت حداقل یک نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های پیراپزشکی ، روانشناسی ( کلیه گرایش ها) مشاوره ، مددکاری اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، مطالعات خانواده ، جامعه شناسی و پزشکی در هیئت مدیره متقاضی حقوقی و سپری نمودن دوره نظری و عملی در یکی از مراکز معین شده توسط سازمان توسط عضو دارای مدرک مرتبط و دارابودن 24 سال سن توسط کلیه اعضای هیئت مدیره برای تاسیس مرکز اجتماع درمان مدار اقامتی و غیراقامتی  
مدارک لازم : - عکس پرسنلی
- تصویر گواهی آموزشی
- تکمیل فرم درخواست پروانه
- موافقت اصولی
- تائیدیه های فنی ساختمان
- تایید کتبی وزارت بهداشت
- ارائه آرم، مهر و سربرگ
- تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات
- فیش واریزی تعرفه  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز : موافقت اصولی  
ضوابط خاص صدور مجوز : فرایند صدور پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی می بایست بطور همزمان صورت پذیرد  
مدت زمان صدور مجوز : 25 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز : تعرفه صدور بر اساس مصوبه هیات وزیران سال 1380    
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :
عنوان هزینه مبلغ
تعرفه صدور 500/000 ریال
نمونه مجوز صادر شده :  

مرکز خدمات مشاوره ژنتیک

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان بهزیستی کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارات کل بهزیستی استان ها
 واحد صدور مجوز  ادارات کل بهزیستی استان ها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 10000297
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://centers.behzisti.net
روند عملیاتی :  متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس مراکز غیردولتی که موافقت اصولی خود را دریافت نموده اند ، برای دریافت پروانه فعالیت باید به ادارات بهزیستی شهرستان محل مرکز مراجعه و مدارک خود را طبق مفاد آئین نامه داخلی تکمیل و ارائه کنند. بهزیستی شهرستان ، اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه های مربوط به مکان، بهداشت و فنی و مهندسی مرکز را انجام می‌دهد و پس از اخذ پاسخ‌های لازم، مدارک را به دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی ارسال می‌کند.
دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی مدارک متقاضیان را بررسی می‌کند و اقدامات لازم برای معرفی متقاضیان به معاونت تخصصی مربوطه را انجام می‌دهد. معاونت تخصصی ،پاسخ استعلام را به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال می‌کند تا در صورت موافقت، پرونده مربوطه در نوبت طرح در کمیسیون ماده26 استان قرار گیرد. پس از طرح پرونده در کمیسیون مربوطه و موافقت اعضای کمیسیون، پروانه فعالیت صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مراکز غیردولتی ثبت می‌شود.  
شرایط لازم : - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- دارا بودن موافقت اصولی
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای افراد ذکور
- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور
- داشتن پروانه دائم پزشکی و یا داشتن مدرک دکتری ژنتیک پزشکی از وزارت بهداشت و درمان برای افراد حقیقی
- عضویت حداقل یک نفر دارای مدرک دکترای حرفه ای پزشکی در اعضای اصلی هیئت مدیره برای متقاضیان حقوقی  
مدارک لازم : - عکس پرسنلی
- تصویر گواهی آموزشی
- تکمیل فرم درخواست پروانه
- موافقت اصولی
- تائیدیه های فنی ساختمان
- تایید کتبی وزارت بهداشت
- ارائه آرم، مهر و سربرگ
- تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات
- فیش واریزی تعرفه  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : - تایید سند مالکیت
- گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک
- گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- گزارش کارشناسی وزارت راه و شهرسازی  
مجوزهای پیش نیاز : موافقت اصولی  
ضوابط خاص صدور مجوز : فرایند صدور پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی می بایست بطور همزمان صورت پذیرد  
مدت زمان صدور مجوز : 25 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز : تعرفه صدور بر اساس مصوبه هیات وزیران سال 1380  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
عنوان هزینه مبلغ
تعرفه صدور 500/000 ریال
نمونه مجوز صادر شده :  

مرکز خدمات مشاوره اجتماعی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان بهزیستی کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارات کل بهزیستی استان ها
 واحد صدور مجوز  ادارات کل بهزیستی استان ها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12211
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://centers.behzisti.net
روند عملیاتی :  متقاضیان حقیقی و حقوقی تاسیس مراکز غیردولتی که موافقت اصولی خود را دریافت نموده اند ، برای دریافت پروانه فعالیت باید به ادارات بهزیستی شهرستان محل مرکز مراجعه و مدارک خود را طبق مفاد آئین نامه داخلی تکمیل و ارائه کنند. بهزیستی شهرستان ، اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه های مربوط به مکان، بهداشت و فنی و مهندسی مرکز را انجام می‌دهد و پس از اخذ پاسخ‌های لازم، مدارک را به دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی ارسال می‌کند.
دبیرخانه کمیسیون ماده26 استانی مدارک متقاضیان را بررسی می‌کند و اقدامات لازم برای معرفی متقاضیان به معاونت تخصصی مربوطه را انجام می‌دهد. معاونت تخصصی ،پاسخ استعلام را به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال می‌کند تا در صورت موافقت، پرونده مربوطه در نوبت طرح در کمیسیون ماده26 استان قرار گیرد. پس از طرح پرونده در کمیسیون مربوطه و موافقت اعضای کمیسیون، پروانه فعالیت صادر و اطلاعات آن در بانک اطلاعات مراکز غیردولتی ثبت می‌شود.  
شرایط لازم : - دارابودن موافقت اصولی
- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای افراد ذکور
- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور
- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های روانشناسی ( بالینی یا عمومی ) ، مشاوره ، مددکاری ، علوم اجتماعی با گرایش مددکاری و حداقل 25 سال سن تمام برای تاسیس مرکز سلامت روان
- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های مشاوره یا روانشناسی در کلیه گرایشها و حداقل 25 سال سن تمام برای تاسیس مرکز مشاوره و روانشناختی
- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های مشاوره خانواده یا خانواده درمانی ، مشاوره عمومی ، روانشناسی (بالینی ، عمومی ، تربیتی) و حداقل 30 سال سن تمام و متاهل بودن برای تاسیس مرکز ازدواج و خانواده
- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی یا دکترای روانشناسی یا مشاوره و یا فوق تخصص روانپزشکی اطفال برای تاسیس مرکز مشاوره تخصصی کودک و نوجوان
- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی و یا دکترای مشاوره و یا روانشناسی در سایر گرایشها برای تاسیس مرکز مشاوره تخصصی کودکان استثنایی
- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی یا عمومی یا دکترای مشاوره یا روانشناسی در کلیه رشته ها یا مدرک روانپزشکی برای تاسیس مرکز مشاوره سالمند
- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های روانشناسی صنعتی و سازمانی یا مشاوره با گرایش شغلی برای تاسیس مرکز مشاوره تخصصی صنعتی سازمانی
- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های روانشناسی در کلیه گرایش ها ، مشاوره در کلیه گرایش ها ، علوم تربیتی با گرایش برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی برای تاسیس مرکز مشاوره تخصصی تحصیلی و تربیتی
- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی یا دکترای روانشناسی یا مشاوره یا روانپزشکی برای تاسیس مرکز مشاوره تخصصی اختلالات و مشکلات جنسی
- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های روانشناسی بالینی یا دکتری روانشناسی برای تاسیس مرکز مشاوره تخصصی اختلالات و مسائل روانی
- داشتن سلامت روان
- داشتن دو سال سابقه کار مرتبط برای تاسیس مرکز سلامت روان محلی و مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی
- گذراندن 50 ساعت دوره آموزشی برای تاسیس مرکز سلامت روان محلی و مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی
- داشتن گواهی 800 ساعت تجربه بالینی مرتبط با حوزه ازدواج و خانواده از انجمن های علمی معتبر یا مراکز دانشگاهی یا سایر مراکز مورد تایید سازمان بهزیستی و کسب حداقل 80 امتیاز از موارد مذکور در جدول امتیاز بندی  
مدارک لازم : - عکس پرسنلی
- تصویر گواهی آموزشی
- تکمیل فرم درخواست پروانه
- موافقت اصولی
- تائیدیه های فنی ساختمان
- تایید کتبی وزارت بهداشت
- ارائه آرم، مهر و سربرگ
- تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات
- فیش واریزی تعرفه
- گواهی سلامت جسم
- گواهی سلامت روان  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : - تایید سند مالکیت
- گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی به بانک
- گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- گزارش کارشناسی وزارت راه و شهرسازی  
مجوزهای پیش نیاز : موافقت اصولی  
ضوابط خاص صدور مجوز : فرایند صدور پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی می بایست بطور همزمان صورت پذیرد  
مدت زمان صدور مجوز : 25 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز : 500000  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
عنوان هزینه مبلغ
تعرفه صدور 500/000 ریال
نمونه مجوز صادر شده :