اعتبارنامه برای نماینده کارگران در کارگاه ها

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان- روابط کار
 واحد صدور مجوز  واحدهای استانی
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی
کد مجوز 10000033
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز نماینده کارگران در کارگاهها
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :    https://weo.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  - تشکیل هیات موسس
- اعلام داوطلبی و برگزاری مجامع جهت انتخابات
- تنظیم صورتجلسه
- تایید و تکمیل مدارک  
شرایط لازم :

- صورتجلسه مجمع عمومی
- تصویر کارت ملی نماینده اصلی و علی البدل
- تصویر آخرین مدرک تحصیلی نماینده اصلی و علی البدل
- فرم آماری تکمیل شده

مدارک لازم : - تصویر مدرک تحصیلی
- لیست حاضران در جلسه مجمع عمومی موسس
- صورتجلسه مجمع عمومی
- فرم اطلاعات تکمیلی
- فرم تقاضا
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :   ندارد
مجوزهای پیش نیاز : ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز :  در ماده 2 قانون کار آمده است که کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.به عبارتی کارگر می بایست به عنوان کارگر کارگاه محسوب گردد . و ضرورتاً اعتبارنامه برای نماینده کارگران شاغل در همان کارگاه معنی دارد.
مدت زمان صدور مجوز : 7 روز
مدت اعتبار مجوز : 36ماه
هزینه صدور مجوز : ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :