اعتبارنامه برای نماینده کارگران در کارگاه ها

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان- روابط کار
 واحد صدور مجوز  واحدهای استانی
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی
کد مجوز 10000033
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز نماینده کارگران در کارگاهها
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :    https://weo.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  - تشکیل هیات موسس
- اعلام داوطلبی و برگزاری مجامع جهت انتخابات
- تنظیم صورتجلسه
- تایید و تکمیل مدارک  
شرایط لازم :

- صورتجلسه مجمع عمومی
- تصویر کارت ملی نماینده اصلی و علی البدل
- تصویر آخرین مدرک تحصیلی نماینده اصلی و علی البدل
- فرم آماری تکمیل شده

مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر مدرک تحصیلی
- لیست حاضران در جلسه مجمع عمومی موسس
- صورتجلسه مجمع عمومی
- فرم اطلاعات تکمیلی
- فرم تقاضا
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :   ندارد
مجوزهای پیش نیاز : ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز :  در ماده 2 قانون کار آمده است که کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.به عبارتی کارگر می بایست به عنوان کارگر کارگاه محسوب گردد . و ضرورتاً اعتبارنامه برای نماینده کارگران شاغل در همان کارگاه معنی دارد.
مدت زمان صدور مجوز : 7 روز
مدت اعتبار مجوز : 36ماه
هزینه صدور مجوز : ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

پاسخ به استعلام در خصوص بررسی نقشه های ساختمانی از حیث ایمنی کار و حفاظت فنی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره بازرسی کار واحدهای اجرایی
 واحد صدور مجوز  واحدهای استانی
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 1000031
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز ایمنی کار، بررسی ایمنی ساختمان، بررسی فنی ساختمان، بررسی نقشه ایمنی کار ساختمان، بررسی نقشه حفاظت فنی ساختمان، بررسی نقشه ساختمانی، حفاظت فنی، نقشه ساختمانی، نقشه های ساختمانی، نقشه های ساختمانی از حیث ایمنی کار و حفاظت فنی
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://bazresikar.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  طبق دستورالعمل اجرایی ماده 87 قانون کار  
شرایط لازم : - برنامه کار
- نقشه های معماری ساختمانی که به تائید مهندس طراح و ناظر رسیده باشد-
- رونوشت پروانه اشتغال مهندس ناظر و صورت ماشین آلاتی که مد نظر است پس از بهره داری از کارگاه مورد استفاده قرارگیرد.
- ارائه مدارک و تایید آنها و همچنین بازرسی از کارگاه به منظور رعایت موارد ایمنی توسط کارفرما
مدارک لازم : - ارائه نقشه های معماری پروژه مطابق فرمت تعیین شده
- موافقت اصولی
- برنامه کار
- پروانه اشتغال مهندس ناظر
- نقشه های کلی و تفکیکی پیشنهادی برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات
- اخذ پروانه ساخت
نمونه فرمهای لازم :   ندارد
استعلامهای بین دستگاهی :   ندارد
مجوزهای پیش نیاز : ماده (1) دستورالعمل ماده 87 قانون کار
- پروانه ساختمانی
- موافقت اصولی              
ضوابط خاص صدور مجوز : در صورت مشاهد نقایص ایمنی ، تا رفع آنها مجوز صادر نمی گردد.  
مدت زمان صدور مجوز : 15 روز  
مدت اعتبار مجوز : در ماده 87 قانون کار و دستورالعمل اجرایی آن برای لغو مجوز یا تمدید آن مدتی معیین نشده است.
هزینه صدور مجوز : بر اساس تعرفه ماده67 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :
عنوان هزینه مبلغ         
 بررسی برنامه کار و نقشه های ساختمانی و پیش بینی امر حفاظتی فنی و بهداشت کار در ماده 87 قانون کار  1/875 ریال      
نمونه مجوز صادر شده :  
   

پروانه دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگاه های مشمول قانون کار

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل روابط کار و جبران خدمت
 واحد صدور مجوز ستاد دستگاه (کشوری)
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 1000003
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز دفاتر مشاوره، دفتر مشاوره، طبقه بندی، طبقه بندی مشاغل، قانون کار، قانون کار مشاغل کارگاهی، مشاغل، مشاغل مشمول قانون کار، مشاغل کارگاهی، مشاور، مشاوره فنی، مشاوره فنی مشاغل کارگاهی، کارگاه
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://rkj.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  مدیران و معاونین ستاد با حداقل 5 سال سابقه وکارشناسان ستاد و مدیران و معاونین ادارات کل اجرایی حوزه معاونت روابط کار که دارای 10 سال سابق کار اجرایی مرتبط در طبقه بندی مشاغل و برای کارکنان از طریق برگزاری آزمون  
شرایط لازم : - مدیران و معاونین ستاد با حداقل 5 سال سابقه پس از بازنشستگی و با ارایه درخواست کتبی
- کارشناسان ستاد و مدیران و معاونین ادارات کل اجرایی حوزه معاونت روابط کار که دارای 10 سال سابق کار اجرایی مرتبط در طبقه بندی مشاغل پس از بازنشستگی و با ارایه درخواست کتبی غیر کارکنان از طریق برگزاری آزمون
- قبولی در آزمون مربوطه برای سایر متقاضیان ، بازنشستگی ، تأیید توسط هیئت موضوع ماده 4 آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی مشاغل کارگری مصوب سال 1389  
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر کارت نظام وظیفه
- تصویر مدرک تحصیلی
- تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
- تصویر گواهی عدم اعتیاد
- تابعیت ایرانی
- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تاییدیه قبولی در آزمون
نمونه فرمهای لازم :   ندارد
استعلامهای بین دستگاهی :   ندارد
مجوزهای پیش نیاز :  ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز :   ندارد
مدت زمان صدور مجوز : 15 روز  
مدت اعتبار مجوز : 36 ماه -از تاریخ صدور پروانه دفتر مشاور فنی طبقه بندی مشاغل کا رگاههای مشمول قانون کار به مدت سه سال پروانه دارای اعتبار است.  
هزینه صدور مجوز : ندارد              
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

پروانه صلاحیت و تایید مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 واحد صدور مجوز  
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقوقی
کد مجوز 10001035
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز ایمنی، حفاظت، حفاظت فنی، حفاظت فنی و خدمات ایمنی، خدمات، خدمات ایمنی، صلاحیت مشاور، صلاحیت مشاور حفاظت، صلاحیت مشاور حفاظت فنی، صلاحیت و تایید مشاور، صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی، صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنی، مشاور حفاظت
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://crtosh.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  - احراز صلاحیت متقاضیان کارشناسی فنی مجاز برای بکارگیری در شرکت های مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی: فراخوان عمومی، ثبت نام متقاضیان حقیقی ، تشکیل کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت، بررسی مدارک در کمیته، تأیید متقاضیان واجد شرایط، قبولی در آزمون، مصاحبه.
- احراز صلاحیت شرکت های متقاضی مشاوره و خدمات دهنده حفاظت فنی و ایمنی: فراخوان عمومی، ثبت نام متقاضیان حقوقی، تشکیل کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت، بررسی مدارک در کمیته، تأیید متقاضیان حقوقی واجد شرایط، بازدید از محل شرکت و تجهیزات، صدور پروانه.  
شرایط لازم : - دارای بودن حداقل دانشنامه کارشناسی متناسب با زمینه تخصصی وفق دستورالعمل اجرایی(بند الف ماده 18 آئین نامه)، داشتن حداقل سابقه کار مرتبط پس از فراغت از تحصیل (بند ب ماده 18 آئین نامه)، شرکت در آزمون ورودی و قبولی (بند پ ماده 18 آئین نامه)، عدم اشتغال در دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (بند ث ماده 17)، عدم سوء پیشینه کیفری (بند ت ماده 17)، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان (بند پ ماده 17)
- 2- برای متقاضیان حقوقی اخذ صلاحیت مشاوره و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی (موارد ماده 22 آئین نامه): ارتباط موضوع اساسنامه با زمینه درخواستی، معرفی مسئول فنی دارای صلاحیت از بین کارشناسان فنی مجاز، اقامتگاه شرکت با رعایت تبصره 24 ذیل ماده 55 قانون شهرداری، عدم بدهی مالیاتی، عدم بدهی تامین اجتماعی، تامین تجهیزات لازم، شناسه ملی، بیمه مسئولیت مدنی.
مدارک لازم : - تصویر کارت نظام وظیفه
- تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
- تصویر مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی
- تصویر مفاصاحساب مالیاتی
- آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
- گواهی سابقه کار
- یک نسخه از اجاره نامه و یا سند مالکیت محل استقرار
- اقرارنامه محضری مبنی بر عدم رابطه استخدامی با دستگاه های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
- بیمه نامه مسئولیت مدنی
- دانشنامه
- سابقه کار
- تصویر برابر با اصل شده اساسنامه شرکت
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : - مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی
- عدم سوء پیشینه
- مفاصا حساب مالیاتی  
مجوزهای پیش نیاز : ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز : شرکت‌ها و کارشناسان فنی مجاز موظف به رعایت اصول رازداری، عدم تعارض منافع و استقلال در امور بازرسی‌ها و آزمایشات فنی شخص ثالث می‌باشند  
مدت زمان صدور مجوز : 60 روز زمان مورد نیاز برای صدور مجوز پس از برگزاری آزمون است  
مدت اعتبار مجوز : 24 ماه پروانه صادره برای 24 ماه معتبر است و در مبادی بعدی تمدید می شود  
هزینه صدور مجوز : درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ردیف 47 جدول شماره 16 قانون بودجه 98 کل کشور:
1- هزینه احراز صلاحیت اشخاص حقیقی متقاضی کارشناس فنی مجاز: 1500000 ریال
2- هزینه احراز صلاحیت اشخاص حقوقی متقاضی مشاوره و خدمات دهنده حفاظت فنی و ایمنی: 10000000ریال.
 
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :
عنوان هزینه مبلغ
 احراز صلاحیت اشخاص حقیقی متقاضی کارشناس فنی مجاز  1/500/000 ریال
 احراز صلاحیت اشخاص حقوقی متقاضی مشاوره و خدمات دهنده حفاظت فنی و ایمنی  10/000/000 ریال
 جمع کل  11/500/000 ریال
نمونه مجوز صادر شده :  

تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارت کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استانها
 واحد صدور مجوز ستاد دستگاه (کشوری)
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص  حقوقی
کد مجوز 10000035
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز تایید صلاحیت، تایید صلاحیت شرکت خدماتی، تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی، خدمات، دستگاه اجرایی، شرکت، شرکت دولتی، شرکت های دولتی، شرکتهای خدماتی، شرکتهای دولتی، صلاحیت شرکت های خدماتی، صلاحیت شرکت های خدماتی دستگاه اجرایی 
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   PRKar.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  - ارایه مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده در انجمن صنفی شرکتهای خدماتی هر شهر / استان
- انجام بازرسی از دفتر شرکت توسط بازرس انجمن
- ارسال مدارک به کمیته استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همراه با نظر مشورتی ان
- بررسی موضوع در کمیته استانی و اعلام نظر به متقاضی یا انجمن
- با استقرار سامانه جامع روابط کار زیر سامانه تأیید صلاحیت شرکت های خدماتی ارایه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی نیز به صورت کاملاً الکترونیک صورت می پذیرد.
شرایط لازم : - برگه درخواست تعیین صلاحیت
- آگهی تاسیس و کلیه تغییرات و تصمیمات در روزنامه رسمی
- اصل و کپی اساسنامه ، تقاضانامه شرکت و یا اظهار نامه ثبت شرکتها
- تصویر سند مالکیت شرکت یا اجاره نامه و یا مبایعه نامه
- تصویر شناسنامه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره
- گواهی شرکت در کلاس آموزشی
- برگ تشخیص یا قطعی مالیاتی 1 سال قبل از درخواست-
- تصویر آخرین اظهارنامه مالیاتی 1 سال قبل از درخواست –
- ارائه لیست بیمه  
مدارک لازم : - تصویر سند مالکیت
- تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت
- تصویر اساسنامه
- تصویر آگهی روزنامه رسمی
- تصویر گواهی آموزشی
- درخواست متقاضی
- تصویر اظهارنامه مالیاتی
- اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه
- لیست بیمه کارکنان
- برگ تشخیص یا قطعی مالیاتی
- تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی
نمونه فرمهای لازم :  ندارد
استعلامهای بین دستگاهی :  اداره کل ثبت شرکتها
وزارت دارایی و امور مالیاتی ( برای شرکتهایی که قبلا فعال بوده اند )
سازمان تامین اجتماعی ( برای شرکتهایی که قبلا فعال بوده اند )
مجوزهای پیش نیاز :   ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز : ندارد
مدت زمان صدور مجوز : 15 روز  
مدت اعتبار مجوز :  36" ماه در حال حاضر مدت اعتبار در صورت عدم تخلف یا لغو سه سال می باشد.
هزینه صدور مجوز :
ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره بازرسی کار واحدهای اجرایی
 واحد صدور مجوز   ستاد دستگاه (کشوری)
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 10000033
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز ساخت و ساز
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   PRKar.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  - تهیه مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط متقاضی
- ارائه گواهی های آموزشی وفق شیوه نامه های جامع آموزش ایمنی پیمانکاران و مسئولین ایمنی از طریق مجریان آموزشی ذیصلاح و بارگذاری آن در سامانه توسط متقاضی.
- ثبت، تکمیل و نیز ارسال اطلاعات کامل برای درخواست صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی از طرف پیمانکار و یا نماینده قانونی وی از طریق سامانه.
- ارائه مدارک لازم برابر اصل به اداره کل استان مربوطه توسط مبادی تعیین شده
- بررسی پروندهای ارسالی وارجاع آن به بازرس کار شهرستانهای کشور بر اساس موقعیت مکانی پیمانهای فعال از طریق سامانه مربوطه توسط اداره کل کار استان
- بازدید از تجهیزات و امکانات ایمنی پیمانکار و ارائه گزارش به کمیته استانی تشخیص صلاحیت توسط بازرس کار (محل فعالیت) از طریق سامانه مربوطه( در صورت وجود پیمان یا قرارداد).
- بررسی پرونده در کمیته تشخیص صلاحیت  
شرایط لازم :

- گواهی صلاحیت پیمانکاری (حقیقی یا حقوقی) از مراجع ذیصلاح.(به همراه فایل اسکن شده آن(
- نشانی پستی دفتر مرکزی پیمانکاربه همراه کد پستی معتبر.
- شناسنامه مدیرعامل (به همراه فایل اسکن شده تمام صفحات(
- کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره. (به همراه فایل اسکن شده از پشت و روی آن(
- تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل
- آگهی تاسیس شرکت(به همراه فایل اسکن شده(
- اساسنامه شرکت (به همراه فایل اسکن شده کلیه صفحات(
- آگهی آخرین تغییرات شرکت( به همراه فایل اسکن شده(
- صفحه اول قراردادهای چهار سال اخیر (به ترتیب زمان شروع و پایان و همراه با فایل اسکن شده(
- لیست تجهیزات حفاظت ایمنی( به همراه فایل اسکن شده(
- گواهی صلاحیت مسئول ایمنی اخذ شده از واحد بازرسی کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان (به همراه فایل اسکن شده(
- آخرین لیست های بیمه کارگاه (به همراه فایل اسکن شده(
- لیست کارگران به تفکیک پروژه ها (تصویر شناسنامه + کارت ملی(
- گواهینامه های دوره آموزش ایمنی کارگری (مطابق لیست بیمه برای تمام کارگران، به همراه فایل اسکن شده(
- گواهینامه دوره آموزش کارفرمایی (یکی از اعضاء هیات مدیره ترجیحا مدیر عامل)( به همراه فایل اسکن شده(
- سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر مرکزی دارای اعتبار با کدرهگیری ( به همراه فایل اسکن شده(
- جدول اظهارنامه مالیاتی(درامد ناخالص پیمانکاری/ارائه خدمت(
- فیش های پرداختی پرفراژ شده بانکی یا رسید الکترونیکی بانکی ویا رسید دستگاهpos به میزان مبلغ تعیین شده، جهت برگزاری دوره های آموزشی (بطور مجزا برای دوره های کارگری و کارفرمایی وبه حساب تعیین شده (مورد تائید اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان) واریز گردد)( به همراه فایل اسکن شدهها(
- فیش های پرداختی پرفراژ شده بانکی یا رسید الکترونیکی بانکی ویا رسید دستگاهpos به میزان مبلغ تعیین شده ،جهت تشکیل پرونده ( به همراه فایل اسکن شده(
- نشانی کامل محل پیمان های در حال اجرا.(برای اخذ گواهینامه داشتن پیمان در حال اجرا الزامی است.)  

- ارایه تعهد کتبی مبنی بر تهیه مستندات لازم در خصوص مدیریت ریسک ایمنی

مدارک لازم : - تصویر گواهی آموزشی
- سابقه فعالیت
- تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره
- آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات
- امکانات و تجهیزات شرکت
- ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی
- اصل فرم درخواست کتبی به انضمام تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی متقاضی
   
نمونه فرمهای لازم :   ندارد
استعلامهای بین دستگاهی :   ندارد
مجوزهای پیش نیاز : گواهی صلاحیت پیمانکاری (حقیقی یا حقوقی) از مراجع ذیصلاح
گواهینامه های دوره آموزش ایمنی کارگری و کارفرمایی
ضوابط خاص صدور مجوز : بر اساس آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری و دستورالعمل اجرایی آن اقدام می‌گردد
مدت زمان صدور مجوز : 15 روز  
مدت اعتبار مجوز : 24 ماه  
هزینه صدور مجوز : ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

گواهی ثبت و انتخابات کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ها و عالی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز کشوری و استانی
 واحد صدور مجوز  
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 10000034
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز انتخابات کانون، شورا، شورای اسلامی، شورای اسلامی کار، عالی، کانون، کانون شورای اسلامی، کانون شورای اسلامی کار، کانون شورای اسلامی کار عالی، کانون ها، کانون های شورای اسلامی، کانون های شورای کار استان، کانون هماهنگی شورای اسلامی کار، کانونها، کانونهای هماهنگی
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   Weo.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  تشکیل مجمع عمومی با حضور اعضای نماینده شوراهای اسلامی کار شهرستانهای استان و برگزاری انتخابات و پاسخگویی به اعتراضات احتمالی و تعیطن سمت اعضای منتخب  
شرایط لازم : - صورتجلسه مجمع عمومی
- لیست حاضران در مجمع عمومی
- فرم تکمیل شده نرم افزار
- صورتجلسه هیات مدیره
- آگهی دعوت مجمع عمومی
- تصویر مدارک شناسایی منتخبین
- اصل اساسنامه مصوب
- دعوت از اعضا و وازرت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نظارت بر مجمع
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر آگهی تاسیس
- لیست حاضران در جلسه مجمع عمومی موسس
- صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره
- فرم تکمیل شده نرم افزار
- آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی
- اساسنامه
- فرم تقاضا
   
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :   ندارد
مجوزهای پیش نیاز : اعتبار نامه اعضا و گواهینامه ثبت شوراهای اسلامی کار کارگاهها برای کانون استانی و گواهینامه ثبت معتبر کانون های استانی برای کانون عالی  
ضوابط خاص صدور مجوز : کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان متشکل از شوراهای اسلامی کار دارای اعتبار (گواهی انجام انتخابات معتبر) استان مربوط می باشد.
کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار، متشکل از کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار دارای اعتبار حداقل یک دوم استانهای کشور می باشد.
مدت زمان صدور مجوز : 30 روز  
مدت اعتبار مجوز : 24 ماه  
هزینه صدور مجوز : ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :    

گواهی ثبت و انجام انتخابات کانون های انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی استان، سراسری و عالی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی و ادارات کل استان
 واحد صدور مجوز  ستاد دستگاه (کشوری)  
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 10000036
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز انتخابات کانون های انجمن های صنفی کارگری، انجمن، انجمن صنف، انجمن صنف کارفرمایی، انجمن صنف کارگری، انجمن ها، انجمن های صنف کارگری و کارفرمایی، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی، انجمنها، کارگری و کارفرمایی، کانون، کانون انجمن صنف کارگری، کانون ها، کانونها
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   Weo.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  تشکیل پرونده برای انجمن های صنفی کارگری و یا کارفرمایان متقاضی و دارای شرایط تشکیل  
شرایط لازم : - صورتجلسه مصوب مجمع عمومی
- صورتجلسه مصوب هیئت مدیره
- لیست حاضران در مجمع عمومی
- فرم تکمیل شده نرم افزار حاوی اطلاعات مربوط به اعضای هیئت مدیره و بازرسان منتخب
- آگهی دعوت در مجمع عمومی
- تصویر کارت ملی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
- لیست اعضا و دعوت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نظارت
- گواهی انجام انتخابات انجمنهای صنفی متقاضی شرکت در مجمع عمومی موسس یا گواهی انجام انتخابات کانون انجمنهای صنفی متقاضی شرکت در مجمع عمومی موسس
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر آگهی تاسیس
- تصویر اساسنامه
- صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره
- صورتجلسه مجمع عمومی
- فرم تکمیل شده نرم افزار
- آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی
- فرم تقاضا


 
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  ندارد
مجوزهای پیش نیاز : گواهینامه ثبت انجمن های صنفی  
ضوابط خاص صدور مجوز : ندارد
مدت زمان صدور مجوز : 30 روز  
مدت اعتبار مجوز : مدت اعتبار مجوز های قانونی انجمن های صنفی و کانونهای مربوط بر اساس اساسنامه مصوب تشکل تعیین می شود.
هزینه صدور مجوز : ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

گواهی نامه ثبت شوراهای اسلامی کار و اعتبارنامه اعضای آن

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
 واحد صدور مجوز   ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 1000038
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز اعتبار نامه اعضای شورای اسلامی کار، اعتبار نامه کار، اعتبارنامه، اعتبارنامه اعضا شورای اسلامی، اعتبارنامه شورای اسلامی کار، اعضا، ثبت اعتبار، ثبت شورا، ثبت شورای اسلامی کار، ثبت شورای کار، شوراهای اسلامی کار، شورای اسلامی، شورای اسلامی کار، گواهینامه کار
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   Weo.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  - تشکیل پرونده واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی که بیش از 35 نفر شاغل دایم داشته باشند
- برگزاری انتخابات جهت تعیین نماینده در هیات های تشخیص صلاحیت
- تشکیل هیات تشخیص صلاحیت و اعلام صلاحیت داوطلبان
- برگزاری مجمع جهت انتخابات
- تعیین سمت اعضا ء
- تایید مجمع و تکمیل مدارک  
شرایط لازم : - تعیین و یا تغییر میزان حق عضویت کارکنان .
- انتخاب تکمیلی اعضاء شورا، با رعایت مفاد ماده 8 قانون شوراها
- تصویر کارت ملی اعضای منتخب شورا
- لیست حاضران در مجمع

مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- لیست حاضران در جلسه مجمع عمومی موسس
- صورتجلسه مجمع عمومی
- فرم تکمیل شده نرم افزار
- آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی
- فرم تقاضا
   
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :   ندارد
مجوزهای پیش نیاز :   ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز : به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحد‌ها تشکیل می‌شود.   
مدت زمان صدور مجوز : 30 روز  
مدت اعتبار مجوز : 24 ماه  
هزینه صدور مجوز : ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

گواهی نامه ثبت کانون های کارگران بازنشسته شهرستان، استان و عالی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی و ادارات کل استان
 واحد صدور مجوز   کشوری و استانی  
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص  حقوقی
کد مجوز 1000032
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز بازنشسته، گواهی نامه، گواهی نامه ثبت کانون، گواهینامه، گواهینامه ثبت کانون، کارگر بازنشسته، کارگران بازنشسته، کانون، کانون های کارگران بازنشسته، کانون های کارگران بازنشسته شهرستان، استان و عالی، کانون کارگران بازنشسته
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   Weo.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  - برگزاری مجمع عمومی و تایید آن
- تصویب اساسنامه
- تعیین سمت اعضاء
- تکمیل و تایید مدارک  
شرایط لازم : - صورتجلسه مجمع عمومی
- صورتجلسه هیات مدیره
- لیست حاضران درمجمع عمومی
- اساسنامه مصوب
- تصویر کارت ملی منتخبین
- دعوت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نظارت
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر آگهی تاسیس
- لیست حاضران در جلسه مجمع عمومی موسس
- صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره
- صورتجلسه مجمع عمومی
- فرم تکمیل شده نرم افزار
- آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی
- اساسنامه
- فرم تقاضا
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :   ندارد
مجوزهای پیش نیاز : گواهینامه ثبت کانون کارگران بازنشسته شهرستان برای استان و استان برای کانون عالی  
ضوابط خاص صدور مجوز : رای کارگران بازنشسته مشمول بودن قانون کار قبل از بازنشستگی الزامی است .و برای استان دارا بودن گواهینامه ثبت معتبر کانون شهرستان الزامی است و برای عالی دارا بودن گواهی نامه کانون استانی معتبر .  
مدت زمان صدور مجوز : 30 روز  
مدت اعتبار مجوز :  48 ماه 
هزینه صدور مجوز : ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

گواهی نامه ثبت و انجام انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی
 واحد صدور مجوز  
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 1000037
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز انتخاب، انتخابات، انتخابات انجمن، انتخابات انجمن صنف کارگری و کارفرمایی، انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی، انتخابات صنف کارفرمایی، انتخابات صنف کارگری، انجمن، انجمن های کارفرمایی، انجمن های کارگری، ثبت انتخاب انجمن صنف کارگری، صنف کارگری، کارفرما
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   Weo.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  - تشکیل پرونده کارگران و یا کارفرمایان متقاضی که مشمول قانون کار و شاغل در کارگاه یا صنف مربوط باشند
- برگزاری مجمع عمومی و تایید آن
- تصویب اساسنامه
- تعیین سمت اعضاء
- تکمیل و تایید مدارک  
شرایط لازم : - صورتجلسه مصوب مجمع عمومی
- صورتجلسه مصب هیئت مدیره
- لیست حاضران در مجمع عمومی
- فرم تکمیل شده نرم افزار
- آگهی دعوت در مجمع عمومی
- تصویر کارت ملی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
- لیست اعضای انجمن
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- لیست حاضران در جلسه مجمع عمومی موسس
- صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره
- صورتجلسه مجمع عمومی
- فرم تکمیل شده نرم افزار
- آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز :  مجوز اشتغال به کسب و کار پروانه بهره برداری یا کارت مهارت فنی و..
ضوابط خاص صدور مجوز : کارگران و یا کارفرمایان متقاضی که مشمول قانون کار و شاغل در کارگاه یا صنف مربوط باشند  
مدت زمان صدور مجوز : 30 روز  
مدت اعتبار مجوز : بر اساس اساسنامه انجمن صنفی مربوط   
هزینه صدور مجوز : ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

گواهی نامه ثبت و گواهی انجام انتخابات مجامع نماینده کارگران استان و عالی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی
 واحد صدور مجوز   اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقوقی
کد مجوز 1000034
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   Weo.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  تقاضای حداقل ده نماینده کارگر در استان ، تعیین سمت و تکمیل مدارک ، اعتبار نامه نمایندگان دارای حق رای مجمع نمایندگان استانها برای برگزاری مجمع عالی نمایندگان کارگران ، با برگزاری مجمع عمومی ، تعیین سمت اعضای هیات مدیره ، تایید و تکمیل مدارک  
شرایط لازم : - صورتجلسه مصوب مجمع عمومی
- صورتجلسه مصوب هیئت مدیره
- لیست حاضران در مجمع
- فرم تکمیل شده نرم افزار
- اساسنامه مصوب مجمع
- تصویر کارت ملی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
- دعوت از نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نظارت
- اعتبار نامه نمایندگان متقاضی شرکت در مجمع عمومی مجمع نمایندگان کارگران استان
- گواهی انجام انتخابات مجامع استانهای متقاضی شرکت در مجمع عمومی مجمع عالی نمایندگان کارگران
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- لیست حاضران در جلسه مجمع عمومی موسس
- صورتجلسه مجمع عمومی
- صورتجلسه مصوب هیئت مدیره
- فرم تکمیل شده نرم افزار
- آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی
- گواهی ثبت
- اساسنامه
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :   ندارد
مجوزهای پیش نیاز :  به دارا بودن اعتبار نامه نماینده کارگران برای مجمع نماینده کارگران استان و دارا بودن گواهی انجام انتخابات مجمع نمایندگان استان برای مجمع عالی نمایندگان کارگران
ضوابط خاص صدور مجوز : نماینده کارگران دارای اعتبار کارگاهها برای مجمع نماینده کارگران استان و مجمع نمایندگان کارگران دارای اعتبار استان برای مجمع عالی نمایندگان کارگران    
مدت زمان صدور مجوز : 30 روز  
مدت اعتبار مجوز : 36 ماه  
هزینه صدور مجوز : ندارد
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :