وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی / معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

پروانه کار اتباع خارجی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل اشتغال اتباع خارجی
 واحد صدور مجوز اداره کل اشتغال اتباع خارجی و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12187
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : الکترونیکی و غیر الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   https://eakh.mcls.gov.ir
روند عملیاتی :  - درخواست کارفرما مبنی بر استفاده از خدمات نیروی کار خارجی، تکمیل مدارک مورد نیاز- ثبت اطلاعات تکمیلی در سامانه اشتغال اتباع خارجی، بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه ، صدور پروانه کار
شرایط لازم : فرم اطلاعات تکمیلی، اطلاعات فردی، اطلاعات شغلی، کپی گذرنامه که مهر روادید ورود با حق کار در آن درج گردیده است. نامه درخواست کارفرما برای صدور پروانه کار، مدارک مورد نیاز دیگر بر اساس شغل تبعه درخواست می شود. کپی روزنامه رسمی و
لازم بذکر است مدارک و مستندات مورد نیاز بر اساس شغل تبعه بعنوان مثال: اگر شغل تبعه خارجی تکنسین نصب باشد. مستندات مورد نیاز آن برگ سبز گمرک ترخیص ماشین الات، قرارداد خرید ماشین آلات و موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری باید ارائه شود. و یا در صورتیکه شغل تبعه مورد نظر مرتبط با پروژه های نفت و گاز باشد. باید وزارت نفت تاییدیه ای مبنی بر نیاز به تخصص تبعه در پروژه ... به کارفرمایی..... ارائه گردد. بنابراین مستندات و مدارک مورد نیاز بر اساس شغل تبعه خارجی و محلی که میخواهد در آنجا مشغول بکار شود میباشد
مدارک لازم : - اصل و تصویر گذرنامه
- تصویر آگهی روزنامه رسمی
- فرم اطلاعات تکمیلی
- فرم اطلاعات فردی
- فرم اطلاعات شغلی
- نامه درخواست کارفرما  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :   ندارد
مجوزهای پیش نیاز : روادید ورود با حق کار برای صدور پروانه کار- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی- اداره کل اشتغال اتباع خارجی( کارفرما باید قبل از دریافت مجوز اشتغال برای تبعه خارجی اجازه ورود به کشور برای انجام کار را از اداره کل اشتغال اتباع خارجی و یا واحدهای اجرایی در استانها دریافت نماید )
ضوابط خاص صدور مجوز : طبق دستورالعمل روش اجرایی ماده 129 قانون کار_ فصل دوم ماده 1تا 3  
مدت زمان صدور مجوز : 3 روز
مدت اعتبار مجوز : 12 ماه  
هزینه صدور مجوز : 5000000 ریال
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
عنوان هزینه  مبلغ
 تعرفه صدور پروانه کار  5/000/000 ریال
نمونه مجوز صادر شده :