وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی / سازمان آموزش فنی و حرفه ای

ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز  دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی
 واحد صدور مجوز  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقوقی
کد مجوز 12192
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : غیر الکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   http://pi.irantvto.ir
روند عملیاتی :  - مکاتبه با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان محل استقرار بنگاه اقتصادی صنایع و صنوف و درخواست تاسیس مرکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی
- اقدام به تهیه تجهیزات و تکمیل فرم های مورد نیاز براساس دستورالعمل اجرایی تاسیس مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی
- بازدید و بررسی و اظهار نظر کارشناسان استانی و در صورت تایید ارسال پرونده به ستاد برای طرح در کمیته آموزش در صنایع
- تشکیل کمیته آموزش در صنایع و بررسی پرونده ها
- ثبت و صدور گواهی برای مراکز مورد تایید کمیته آموزش در صنایع و ابلاغ به اداره کل استان  
شرایط لازم : 1- براساس بند (الف) ضوابط و مقررارت صدور و تمدید پروانه تاسیس مرکز آموزش، دستوالعمل اجرایی تاسیس مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی؛ واحدهای صنفی باید دارای پروانه کسب و واحدهای صنعتی باید دارای پروانه ثبت شرکت ها باشند.
2- براساس ماده (3) آئین نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی؛ واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی که بیش از 36 نفر کارگر دارند، می توانند برای دریافت مجوز تاسیس مرکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی اقدام نمایند.
3-طرح توجیهی قابل دفاع برای تاسیس مرکز جوار داشته باشد (فرم شماره 9 دستورالعمل اجرایی تاسیس مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی)
4-براساس بند (ب) ضوابط و مقررات صدور و تمدید پروانه تاسیس مرکز آموزش، دستورالعمل اجرایی تاسیس مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی امکانات و تجهیزات زیر را تهیه نمایند:
برای مرکز جوار گاهی :
الف - کلاس (کلاس های) تئوری: به ازاء تا 300 نفر پرسنل حداقل یک کلاس با ظرفیت 12 نفر با مشخصات حداقل عرض 4 متر و مساحت کل 22 متر مربع لازم می باشد.
تبصره 1: از 300 تا 800 نفر پرسنل وجود حداقل دو کلاس، از 800 تا 1300 نفر پرسنل وجود حداقل 3 کلاس و بیش از 1300 نفر پرسنل وجود حداقل 4 کلاس با مشخصات یاد شده ضروری است.
ب- وسایل و تجهیزات و شرایط کلاس تئوری: تخته وایت برد به عرض حداقل 3 متر، ویدئو پرژکتور یا LCD، صندلی دسته دار کار آموز (حداقل 12 عدد)، میز و صندلی استاد، وسایل سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع مناسب، نور کافی ، رنگ مناسب ، نداشتن آلودگی صوتی و بهداشتی، تجهیزات ایمنی شامل کپسول آتش نشانی و...
ج- کتابخانه: حداقل مساحت کتابخانه 20 متر مربع است، حداقل به ازاء هر شاغل یک عنوان کتاب( 50% عمومی و 50% تخصصی) وجود داشته باشد، وجود جزوات تخصصی، مقالات، مجلات تخصصی، CD آموزشی و نرم افزارهای آموزشی به تعداد کافی.
د- کارگاه آموزشی: مرکز آموزش جوار کارگاهی می بایست حداقل یک کارگاه آموزشی مجهز به تجهیزات کافی در رشته/ رشته های مورد تقاضا با ضریب تجهیز حداقل 5/. مطابق با استاندارد/ استانداردهای آموزشی مورد نظر را دارا باشد.
حداقل مساحت کارگاه متناسب با نوع رشته کارگاه غالب با لحاظ ضریب تجهیز و بر اساس فرم شماره 11 و تعداد کارآموز مندرج در استاندارد آموزشی می باشد.
ه- دفتر آموزش : حداقل مساحت دفتر آموزش 20 متر مربع، دارای حداقل یک میز و تعدادی صندلی مناسب، کمد جهت نگهداری پرونده های آموزشی کارآموزان.
برای مرکز بین کارگاهی :
الف - کلاس (کلاس های) تئوری: به ازاء تا 300 نفر پرسنل حداقل یک کلاس با ظرفیت 12 نفر با مشخصات حداقل عرض 4 متر و مساحت کل 22 متر مربع لازم می باشد.
تبصره 1: از 300 تا 800 نفر پرسنل وجود حداقل دو کلاس، از 800 تا 1300 نفر پرسنل وجود حداقل 3 کلاس و بیش از 1300 نفر پرسنل وجود حداقل 4 کلاس با مشخصات یاد شده ضروری است.
ب- وسایل و تجهیزات و شرایط کلاس تئوری: تخته وایت برد به عرض حداقل 3 متر، ویدئو پرژکتور یا LCD، صندلی دسته دار کار آموز (حداقل 12 عدد)، میز و صندلی استاد، وسایل سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع مناسب، نور کافی ، رنگ مناسب ، نداشتن آلودگی صوتی و بهداشتی، تجهیزات ایمنی شامل کپسول آتش نشانی و...
ج- دفتر آموزش : حداقل مساحت دفتر آموزش 20 متر مربع، دارای حداقل یک میز و تعدادی صندلی مناسب، کمد جهت نگهداری پرونده های آموزشی کارآموزان.  
مدارک لازم : اخذ شرایط لازم محل فیزیکی برای تاسیس  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :   ندارد
مجوزهای پیش نیاز : ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز : - براساس ماده 110 قانون کار : واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلف به ایجاد مرکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی هستند.
- لذا فقط صاحبان این واحدها می توانند متقاضی مجوز مرکز جوار کارگاهی یا بین کارگاهی باشند.  
مدت زمان صدور مجوز : 60 روز  
مدت اعتبار مجوز : 36 ماه  
هزینه صدور مجوز : هزینه های قانونی بر اساس جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 99 کل کشور اعلام شده است
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز : صدور، تعویض و تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه های آزاد، مراکز جوار، تمدید کارت مربیگری و مجوز محتوای یادگیری مهارتی مبلغ2000000  
نمونه مجوز صادر شده :  

پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز  دفتر آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و مشارکت های مردمی
 واحد صدور مجوز  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 12193
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :    http://www.portaltvto.com/tasis/register
روند عملیاتی : 

1- ثبت تقاضای تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد و بارگذاری مستندات مندرج در ماده 26 و تبصره های آن، در پرتال جامع سازمان براساس راهنمای پرتال
2- دریافت کد رهگیری از پرتال طبق ماده 28 و تبصره آن
3- ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی به نام متقاضی تاسیس و تحویل تصویر برابر با اصل آن
4- تامین شرایط محیطی موثر در ارائه خدمات یادگیری با کیفیت، مطابق مفاد این دستورالعمل و به تایید هیات کارشناسی ارزیاب
5- ارائه تائیدیه موقعیت انتظامی ساختمان آموزشگاه از اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا
6- تامین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مطابق مفاد این دستورالعمل و به تایید هیات کارشناسی ارزیاب
7- اخذ تائید نهائی رشته ها و حرفه های آموزشی مجاز براساس تامین شرایط محیطی و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی
8- پیشنهاد نام آموزشگاه بر اساس مفاد فصل «ضوابط تعیین نام آموزشگاه» و تبصره های آن
9- پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس از طریق پرتال
10- ابطال تمبر مالیاتی موضوع بند 11ماده 46 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی  

شرایط لازم : شرایط عمومی شامل:
1 .تابعیت جمهوری اسـامی ایران یا اتباع غیر ایرانی دارای مجوز اشتغال و سـرمایه گـذاری در جمهـوری اسـلامی ایـران
2 .اعتقـاد بـه دیـن مبیـن اسـلام یا یکـی از ادیان شـناخته شـده در قانون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران
3 .دارا بـودن صلاحیـت اخلاقـی، سیاسـی، فرهنگی، عدم اشـتهار به فسـاد اخلاقــی و تجاهــر بــه فســق و نیــز عــدم وابســتگی بــه رژیــم گذشــته
بـر اســاس پاســخ دفاتـر حراسـت ادارات کل آمـوزش فنـی و حرفــه ای اســتان بــه اســتعلام مرجــع مربوطــه در اداره کل
4 .نداشـتن سـوء پیشـینه کیفـری موثر بر اسـاس پاسـخ مراجـع ذیربط به اســتعلام مرجــع مربوطــه در اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان
5.عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان براسـاس پاسـخ مراجع ذیربط به اسـتعلام مرجـع مربوطـه در اداره کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـتان
6 .دارا بـودن کارت معتبـر پایـان خدمت نظـام وظیفه یا معافیـت دائم غیروابســته بــه مشــکالت روحــی و روانــی(بــرای آقایــان)
7 .عدم اشـتغال به کار در وزارتخانه ها و مؤسسـات وابسـته و شـرکتهای دولتــی و مشــاغل دولتــی
8 .داشتن حداقل 18 سال سن
9 .ارائـه تعهـد نامـه محضـری مطابـق مفـاد نمـون بـرگ شـماره "1" این دســتورالعمل

شرایط اختصاصی آموزشگاه نوع «الف» که باید توسط متقاضی تاسیس(بنگاه اقتصادی) دارای کد رهگیری از پرتال طبق ماده 28 و تبصره آن، تامین گردد، به شرح زیر می باشد:
1. تامین حداقل سرانه فضای آموزشی و کارگاهی مورد نیاز آموزشهای نظری و کارگاهی(علاوه بر فضای عمومی)، متناسب با حداقل 12 نفر کارآموز یا مهارت آموز در یک گروه شغلی، مطابق جدول شماره 1 ضمیمه فصل یازدهم دستورالعمل.
2. تامین حداقل فضای عمومی مورد نیاز (شامل فضای اداری، انبار مواد مصرفی، رختکن، سرویس بهداشتی، فضای تنفس و نمازخانه و ...)
3. تامین تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز برای ارائه خدمات یادگیری منطبق با مندرجات استانداردهای آموزش شایستگی و یا شغل
4. بکارگیری مربیان دارای کد شناسه مربیگری(ID)
تبصره1: ساختمان آموزشگاه الزاما باید دارای کاربری آموزشی یا اداری یا تجاری یا صنعتی بوده و در مالکیت یا اجاره رسمی و معتبر موسس و بصورت مجزا در طبقات و یا با درب ورودی مستقل بوده و در اجاره نامه عبارت «استفاده بعنوان آموزشگاه» حتما قید شده باشد.

شرایط اختصاصی آموزشگاه نوع «ب» که باید توسط متقاضی تاسیس دارای کد رهگیری از پرتال ، تامین گردد، به شرح زیر می باشد:

1. تامین و معرفی حداقل یک دفتر ثابت کار دارای کاربری آموزشی یا اداری یا تجاری یا صنعتی، که الزاما باید در مالکیت یا اجاره رسمی و معتبر متقاضی تاسیس باشد.
2. تامین حداقل فضای مورد نیاز برای استقرار سرور و تجهیزات آموزش الکترونیکی (مجازی)
3. ارائه مستندات قرارداد ثبت حداقل 5 سال دامنه به نام موسس
4. تامین و بکارگیری سامانه مدیریت یادگیری (LMS) مبتنی برWeb ، برای مدیریت، مستند سازی، ردیابی و گزارش گیری و ارائه بخش هایی از دوره های آموزشی یادگیری مطابق جدول 2 (حداقل الزامات سامانه یادگیری آموزشگاه یار).
5. قابلیت ارائه برخط (آنلاین) دوره با بهره گیری از مربیان دارای کد شناسه مربیگری(ID)
6. ارائه محتوای الکترونیکی (مجازی) مناسب با رعایت قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/48 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/79
7. اخذ تاییدیه کارگروه فنی دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان در خصوص فضا، تجهیزات و مشخصات پایگاه اینترنتی
8. فراهم سازی دسترسی دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان به سامانه مدیریت یادگیری با تعیین کلمه ی کاربری وکلمه عبور، جهت اعمال نظارت فرآیندی مستمر بر تمامی مراحل اجرای آموزش الکترونیکی (مجازی)
9. فراهم سازی اتصال سامانه آموزشگاه یار به سیستم جامع پورتال سازمان با رعایت استانداردهای ورودی و خروجی تعیین شده برای این اتصال.
تبصره1: هرگونه تغییر مکان دفتر ثابت کار آموزشگاه و نیز تغییر نشانی پایگاه اینترنتی، بدون اطلاع از طریق فرمت مندرج در پرتال و تایید قبلی مرجع صادر کننده مجوز ممنوع می باشد.
محتوای الکترونیکی (مجازی) ارائه شده توسط آموزشگاه یار، بر اساس شاخص های مورد توافق با مرکز طرف قرارداد ارائه دهنده خدمات یادگیری مهارتی و با سناریوی خودآموزی یا مربی محور، تالیف و طراحی خواهد شد.

شرایط اختصاصی آموزشگاه نوع «ج» که باید توسط متقاضی تاسیس دارای کد رهگیری از پرتال طبق ماده 28 و تبصره آن ، تامین گردد، به شرح زیر می باشد:

1. تامین و معرفی حداقل یک دفتر ثابت کار دارای کاربری آموزشی یا اداری یا تجاری یا صنعتی، که الزاما باید در مالکیت یا اجاره رسمی و معتبر متقاضی تاسیس باشد.
2. بکارگیری مربیان دارای کد شناسه مربیگری(ID)
تبصره1: هرگونه تغییر مکان دفتر ثابت کار آموزشگاه بدون اطلاع قبلی به مرجع صادر کننده مجوز(اطلاع از طریق فرمت مندرج در پرتال)، ممنوع می باشد.
تبصره2: تامین حداقل فضای آموزشی مورد نیاز و محل اجرای آموزش، تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی لازم برای ارائه خدمات یادگیری منطبق با مندرجات استاندارد آموزش شایستگی و یا شغل و براساس توافق مندرج در قرارداد فی مابین آموزشگاه و بنگاه متقاضی خواهد بود.  
مدارک لازم : - تصویر کارت نظام وظیفه
- تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
- تصویر گواهی عدم اعتیاد
- تصویر تعهد نامه محضری
- تابعیت ایرانی
- تعهد نامه عدم اشتغال
- برگه تشخیص و احراز هویت
- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
نمونه فرمهای لازم :  ندارد
استعلامهای بین دستگاهی : تاییدیه اماکن
گواهی عدم اعتیاد
عدم سوء پیشینه  
مجوزهای پیش نیاز : بهره گیری از خط تولیدبنگاه اقتصادی ویژه متقاضیان تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع الف با رعایت جوانب فنی و ایمنی  
ضوابط خاص صدور مجوز :  ضوابط خاصی برای صدور پروانه تاسیس تعریف نشده است.
مدت زمان صدور مجوز : 15 روز  
مدت اعتبار مجوز : 60 ماه  
هزینه صدور مجوز :
 صدور، تعویض، تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد 2/000/000 ریال
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :
 عنوان هزینه مبلغ
 صدور، تعویض و تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد  2/000/000 ریال           
نمونه مجوز صادر شده :  

مهارت فنی کارگران ساختمانی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز  دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای
 واحد صدور مجوز واحد های استانی ( ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان)
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی
کد مجوز 12194 
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   http://advari.irantvto.ir
روند عملیاتی :  بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است و این صلاحیت در مورد کارگران ساختمانی از طریق پروانه مهارت فنی برای کارگران احراز می شود. و مرجع صدور آن نیز وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می گردد.
هم چنین به استناد آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر که سازمان آموزش فنی و حرفه ای ملزم نموده نسبت به صدور پروانه مهارت با رعایت ضوابط و مقررات و شیوه نامه های اجرایی به منظور تسهیل و پاسخگویی به مراجع ذیربط اقدام نماید.
لذا ضوابط مندرج در سامانه بر اساس موارد فوق الذکر و ظرفیت ها و امکانات سازمان به عنوان دستورالعمل و شیوه نامه های درون سازمانی ، صدور پروانه مهارت کارگران ساختمانی تدوین شده است.در ضمن مدارک لازم به شرح ذیل می باشد:
1- مراجعه به سامانه ثبت نام به آدرس http://advari.irantvto.ir
2- تکمیل فرم ثبت نام در سامانه ( درج اطلاعات فردی - و...) قابل توجه اینکه متقاضیان باید دارای معرفی نامه از مراجع نظام صنفی و اتحادیه های کارگران و استاد کاران ساختمان داشته باشتد .
3- اخذ کدرهگیری
4- تایید نهایی اطلاعات سامانه و اتمام مراحل ثبت نام
5- اخذ کارت ورود به جلسه حسب تقویم زمان بندی
6- شرکت در آزمون کتبی ( حسب مقررات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور )
7- مراجعه به مراکز فنی و حرفه ای قبول شدگان آزمون کتبی حسب تقویم زمان بندی برای تکمیل پرونده ، داشتن معرفی نامه از مراجع نظام صنفی و اتحادیه های کارگران و استاد کاران ساختمان تعیین می گردد.
هم چنین به استناد آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر که سازمان آموزش فنی و حرفه ای ملزم نموده نسبت به صدور پروانه مهارت با رعایت ضوابط و مقررات و شیوه نامه های اجرایی به منظور تسهیل و پاسخگویی به مراجع ذیربط اقدام نماید.
لذا ضوابط مندرج در سامانه بر اساس موارد فوق الذکر و ظرفیت ها و امکانات سازمان به عنوان دستورالعمل و شیوه نامه های درون سازمانی ، صدور پروانه مهارت کارگران ساختمانی تدوین شده است.در ضمن مدارک لازم به شرح ذیل می باشد: الزامی است .
8- شرکت در آزمون عملی براساس تقویم زمان بندی و ضوابط و مقررات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
9- قبول شدگان نهایی با مراجعه به سامانه http://advari.irantvto.ir نسبت به واریز هزینه صدور مجوز ( پروانه مهارت ) اقدام نمایند
10- دریافت مجوز ( پروانه مهارت )
11- مردود شدگان آزمون عملی یک نوبت دیگر حسب تقویم زمان بندی می توانند در آزمون عملی مجدد شرکت نمایند.  
شرایط لازم : بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است و این صلاحیت در مورد کارگران ساختمانی از طریق پروانه مهارت فنی برای کارگران احراز می شود. و مرجع صدور آن نیز وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می گردد.
هم چنین به استناد آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر که سازمان آموزش فنی و حرفه ای ملزم نموده نسبت به صدور پروانه مهارت با رعایت ضوابط و مقررات و شیوه نامه های اجرایی به منظور تسهیل و پاسخگویی به مراجع ذیربط اقدام نماید.
لذا ضوابط مندرج در سامانه بر اساس موارد فوق الذکر و ظرفیت ها و امکانات سازمان به عنوان دستورالعمل و شیوه نامه های درون سازمانی ، صدور پروانه مهارت کارگران ساختمانی تدوین شده است.در ضمن مدارک لازم به شرح ذیل می باشد:
1- داشتن معرفی نامه مراجع نظام صنفی و اتحادیه های کارگران و استاد کاران ساختمان
2- اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه
3- اصل و تصویر کارت ملی
4- دو قطعه عکس 4*3
5- اصل و تصویر مدرک تحصیلی
6 - تکمیل فرم شناسایی
7-اصل و تصویر برگ معافیت یا پایان خدمت  
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر شناسنامه
- تصویر کارت نظام وظیفه
- تصویر مدرک تحصیلی
- عکس پرسنلی
- ارایه مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده در انجمن صنفی شرکتهای خدماتی هر شهر / استان
- فرم اطلاعات تکمیلی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : ندارد
مجوزهای پیش نیاز :  این مجوز پیش نیاز ندارد
ضوابط خاص صدور مجوز : بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است و این صلاحیت در مورد کارگران ساختمانی از طریق پروانه مهارت فنی برای کارگران احراز می شود. و مرجع صدور آن نیز وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می گردد.
هم چنین به استناد آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر که سازمان آموزش فنی و حرفه ای ملزم نموده نسبت به صدور پروانه مهارت با رعایت ضوابط و مقررات و شیوه نامه های اجرایی به منظور تسهیل و پاسخگویی به مراجع ذیربط اقدام نماید.
لذا ضوابط مندرج در سامانه بر اساس موارد فوق الذکر و ظرفیت ها و امکانات سازمان به عنوان دستورالعمل و شیوه نامه های درون سازمانی ، صدور پروانه مهارت کارگران ساختمانی تدوین شده است.در ضمن ضوابط خاصی پیش بینی نگردیده است و همه متقاضیان می توانند با
شرکت در دوره های آموزشی و آزمون صنعت ساختمان بر اساس ضوابط و مقررات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، پروانه مهارت فنی دریافت نمایند.  
مدت زمان صدور مجوز : 30 روز  
مدت اعتبار مجوز : 36 ماه  
هزینه صدور مجوز : 1- هزینه شرکت در آزمون
2- هزینه صدور مجوز ( پروانه مهارت )
هر ساله براساس مبالغ مندرج درقانون بودجه کشور هزینه های مذکور توسط متقاضی و از طریق سامانه پرداخت می شود  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :
عنوان هزینه مبلغ
 هزینه ثبت نام و شرکت در بخش مهارت  420/000 ریال
 هزینه صدور پروانه مهارت  50/000 ریال
 جمع کل  470/000 ریال
نمونه مجوز صادر شده :