پنجره واحد اطلاع رسانی مجوزهای وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای تابعه

با عنایت به بخشنامه شماره 435 مورخ 99/1/5 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ضرورت توجه به تسهیل و روان سازی صدورمجوزهای کسب و کار، پنجره واحد اطلاع رسانی مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تسهیل دراخذ مجوزهای مربوط به حوزه های کارآفرینی و اشتغال ، روابط کار و امور تعاون و سازمان های بهزیستی، تأمین اجتماعی و آموزش فنی و حرفه ای ایجاد گردیده است. به منظوراطلاع رسانی جامع و یکپارچه از اطلاعات مربوط به مجوزهایی که این وزارتخانه صادر می کند، اطلاعاتی شامل مشخصات ،شرایط و مدارک لازم ، روند عملیاتی صدور، هزینه ، مدت زمان و مدت اعتبار و نظایر آن در دسترس می باشد.
کلیه متقاضیان دریافت مجوز با توجه به حوزه کسب و کار مورد نظرخود در یکی از گروه بندی های ارائه شده وارد واز طریق لینکهای مربوطه اطلاعات کامل، مجوز را دریافت می نمایند .